Väylämaksupuolitus

Suomen Satamaliitto ry, 15.8.2018

Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

 Viite: Lausuntopyyntö LVM/914/03/2018         

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee hallituksen esitystä laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan, että väylämaksulakia muutettaisiin niin, että väylämaksun puolitus pysyisi voimassa vielä vuosina 2019 ja 2020. Väylämaksun puolitus on ollut voimassa vuodesta 2015 lähtien ja puolitus saatettiin alun perin voimaan lailla väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (1214/2014).

Väylämaksun alentamisen tavoitteena on ollut keventää elinkeinoelämän ja erityisesti teollisuuden kustannusrasitetta sekä kompensoida vuonna 2015 voimaan tulleen rikkisääntelyn kustannusvaikutuksia.

Väylämaksun puolitusta ehdotetaan nyt jatkettavan vielä vuosina 2019 ja 2020. Muutoksella pyritään edistämään elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä tukemaan toimintaympäristön ennustettavuutta. Väylämaksujärjestelmän laajempaa uudistamista selvitetään, mutta alustavan arvion mukaan mahdolliset laajemmat muutokset voisivat tulla voimaan vasta vuonna 2021 ja myös tämän takia väylämaksun puolitusta ehdotetaan jatkettavan vielä vuoden 2020 loppuun asti.

Suomen Satamaliitto ry on valmistelun varhaisemmissa vaiheissa esittänyt väylämaksujärjestelmään rakenteellisia uudistuksia siten, että

 1. Nykymuotoisista väylämaksuista luovutaan kokonaan. Koska merenkulun jatkuva sääntelyn kiristyminen tuo väistämättä kustannuksia meriliikenteeseen, ei meriliikenteen muuta kustannusrasitusta tule millään muotoa kasvattaa, vaan tietoisesti keventää. Luopumalla kansallisesta väylämaksusta vahvistetaan teollisuudelle, varustamoille ja satamille tärkeää toimintaympäristön ennustettavuutta.

 2. Nykymuotoisen jäänmurron avustuspalvelun saatavuus turvataan sitä tarvitseville valtion budjetista sen yleiskatteellisesta osasta ja siten talvimerenkulun palvelut irrotettaisiin väylämaksu- tai muunkaan vastaavan maksujärjestelmän tulonmuodostuksesta

 3. Satamayhtiöt vastaavat hallinnoimallaan vesiväylällä toteutettavan investoinnin rahoituksesta. Yhtiömuotoisina kaupallisina toimijoina satamayhtiöt rahoittavat investointinsa asiakasmaksuillaan. Suomen satamat edellyttävät, että valtio kykenee täysimääräisesti vastaamaan väyläinvestoinneistaan valtion hallinnoimalta väyläosuudelta. Yksittäisen vesiväylän syventäminen, kunnossapito, ruoppaaminen tai muu investointi on aina kahden tahon, satamaosakeyhtiön ja Suomen valtion yhteishanke. Satamat vastaavat oman osuuden rahoituksesta, valtio oman osuutensa. Tästä oikeusperiaatteesta ei tule jatkossakaan poiketa.

Nyt esitettyyn hallituksen esitysluonnokseen, jolla jatketaan vuosien 2019 ja 2020 ajan ns. puolitettua väylämaksua, Suomen Satamaliitto ry:llä ei ole huomautettavaa.

SUOMEN SATAMALIITTO RY

Annaleena Mäkilä