Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvän lainsäädännön uudistaminen

Suomen Satamaliitto ry, 8.2.2019

Liikenne- ja viestintäministeriön arviomuistiolunnos  LVM/1557/03/2018 

Toiminnanharjoittajien toimivalta ja digitalisaatio

Nykytilanteessa on puutteita turvallisuusriskien ennakoinnin ja toimintavalmiuden vaatimassa saumattomassa tiedonkulussa mm. satamien kautta kulkevissa ulkomaankaupan toimitusketjuissa. Hallitsemansa alueen yleisestä turvallisuudesta ja turvallisuustoimien yhteensovittamisesta vastaavalla satamapitäjällä ei ole kaikissa tilanteissa välitöntä tietoa alueelle eri kuljetusmuodoissa saapuvista vaarallisten aineiden kuljetuksista.

Lainsäädännön vaatimukset kohdentuvat ennen kaikkea toiminnanharjoittajien omaan toimintaan, mutta turvallisuus edellyttää myös saumatonta yhteistyötä alueellisesti vierekkäisten ja kuljetusketjussa peräkkäisten toimijoiden välillä – esim. satamayhtiön radanhaltijana ja Väyläviraston sataman raiteiston yhteydessä sijaitsevan VAK-ratapihan haltijana.

Toiminnanharjoittajan turvallisuusjohtamisen merkitys yhteistyön käytännön ratkaisuille on suuri, mutta se vaatii myös sitä tukevia säädöksiä ja välineitä. Digitaaliset ratkaisuilla pystytään nopeuttamaan tiedon jakamista, mutta tiedonkulun puutteissa on myös lainsäädännöstä johtuvia syitä, jotka eivät ratkea ainoastaan digitalisaatiolla.  

Lainsäädännön rajaukset ja sääntelymalli

Nykyinen malli, jossa VAK-lain säädöksiä täydennetään asetuksilla ja määräyksillä on hyvä. Se mahdollistaa toimialakohtaisten, kuten mm. maa- ja merikuljetusten niveltymiseen liittyvien erityispiirteiden huomioimisen ja yhteensovittamisen. Tämä on erityisen tärkeää satamatoiminnan näkökulmasta, koska se ei itsessään ole liikennemuoto vaan toimintaa, joka yhdistää eri liikennemuotoja. Yhteensovittamista tarvitaan sekä eri kuljetusmuotokohtaisten säädösten että kuljetus- ja ympäristölainsäädösten yhteensovittamiseksi.  

Tilapäinen säilytys

Aiemman esivalmistelun aikana havaitut ja kuvatut ongelmat ovat edelleen ajankohtaisia.

Suomen Satamaliitto
Kirsti Tarnanen-Sariola
apulaisjohtaja