EU:n liikenteen rahoitushaku aukeamassa, infotilaisuus 5.6.2018

Suomen Satamaliitto ry, 16.5.2018

Kuluvan vuoden ensimmäinen liikenteen CEF ja MoS –instrumenttien rahoitushaku aukeaa 17.5. Satamaliitto on yhdessä Suomen Meriklusterin ja Liikenneviraston kanssa järjestämässä rahoitushakua koskevan infotilaisuuden 5.6.2018 kello 12-17 Helsingissä.

Aukeavan haun kriteereistä ei ole tarkkaa tietoa tässä vaiheessa, mutta niiden voisi ennakoida sisältävän painotusta digitalisaation edistämiseen ja turvallisuuden lisäämiseen. Haun odotetaan olevan ns. normaali CEF (MoS) -haku ilman blending–edellytyksiä (EIB:n lainaosuuksia tai ESIF–rahaston osuutta). 

Samanaikaisesti valmistellaan EU:n budjettia seuraavalle monivuotiselle rahoituskaudelle, multi-annual framework MFF, (2021-2027). Komissio on antanut 2.5.. oman esityksensä rahoituskehysten puitteista, mutta vielä tässä vaiheessa on auki, kuinka rahoituksen tarkemmat kohteet tullaan allokoimaan.

Liikenteen osuus rahoituskehyksistä on: 

Yleiset ohjelmat (CEF, MoS) 12,8 mrd €
Liikenteen osuus koheesiorahastoissa 11,3 mrd €
Liikenteen osuus Military Mobility 6,5 mrd € 

Päättymässä olevan rahoituskauden (2014-2020) kokonaisrahoitus liikenteeseen oli 23,4 mrd € (sisältäen koheesiovarat). Mielenkiintoisen uutuuden tuo liikenteen infran kehittäminen vastaamaan unionin Military Mobility Action Planin tavoitteita. Tarkoitus on, että kesään 2018 mennessä valikoituu nykyisestä TEN-T väyläverkostosta kohteet, joita kehitetään vastaamaan turvallisuuden tarpeita. Tällaisia on oletettavasti erityisesti North Sea Baltic -ydinkäytävällä (Rotterdamin satamasta Helsingin satamaan).

Yleisesti ottaen EU:n monivuotisessa budjettiraamissa korostuvat tutkimuksen ja kehittämisen panostukset samoin kuin digitaalitalouden edistäminen ja nuorten ohjelmarahoitus. Rahoitusta unionin ulkosuhdetoimintaan sekä pakolaisten ja turvapaikan hakijoiden järjestelyihin nostetaan tuntuvasti samoin kuin Puolustusrahastoa (Defence Fund) ja turvallisuuden parantamista mm. osoittamalla 6,5 mrd € liikenneinfran kehittämiseen. Komissio esittää jossain määrin leikkauksia maataloustukiin sekä lähentymiseen tarkoitettuun koheesiopolitiikkaan. 

Kokonaisuudessaan EU:n komissio ehdottaa vuosiksi 2021-2027 pitkän aikavälin talousarviota, joka on maksusitoumusmäärärahoina 1 135 mrd euroa (vuoden 2018 hintoina) ja siten vastaa 1,11 prosenttia EU:n 27 jäsenvaltion bruttokansantulosta.           

Satamakentän rakentamista Raahen satamassa

Kuva: Raahen Satama Oy