Suomen meriklusterin suotuisa kehitys voimistui vuonna 2017

Suomen Satamaliitto ry, 12.2.2019

Meriklusteriyritysten merisektorin toimintojen kokonaisliikevaihto nousi 13,6 miljardiin euroon vuonna 2017. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,6 %. Merisektorin kokonaishenkilöstömäärä nousi 48 500 henkilöön.

Meriteollisuusyritysten kokonaisliikevaihto oli 8,33 mrd. euroa kasvaen 3,6 % edellisestä vuodesta. Meriteollisuusyritykset työllistivät vuonna 2017 yhteensä 29 000 henkilöä merisektoriin liittyvässä liiketoiminnassaan. Meriteollisuudessa varsinkin risteilyalusten rakentamisen hyvä markkinatilanne näkyi luvuissa, mitä meriklusterin taloudellisten tunnuslukujen päivityksestä vastannut erikoistutkija Tapio Karvonen Turun yliopiston Brahea-keskuksesta ennakoi jo vuosi sitten. Suurimpien telakoiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi lähes 14 % siitäkin huolimatta, että offshore-liiketoiminnan heikko markkinatilanne jatkui. Karvonen arvelee, että vuoden 2018 luvuissa positiivinen kehitys jatkuu edelleen vahvana laivanrakennuksen osalta, kun liikevaihdon kasvu alkaa näkyä yhä enemmän myös verkostoyrityksissä.

 Varustamoiden ja muiden merenkulkuun liittyvien elinkeinojen muodostaman toimialaryhmän liikevaihto kasvoi 4,3 % ja oli 3,62 mrd. euroa. Rahtimarkkinoiden suotuisa kehitys on tärkein taustatekijä. Matkustajaliikenteen puolella muutos on ollut huomattavasti pienempää. Satamatoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto pysyi ennallaan 1,38 mrd. eurossa. Toimialalla edellinen vuosi 2016 oli ollut liikevaihdon vahvan kasvun aikaa, jota nyt sitten seurasi tasaantumisen vuosi. Satamissa käsiteltiin kuitenkin edellistä vuotta enemmän tavaraa, koska ulkomaan merikuljetusten määrä kasvoi 4,1 %. Satamatoiminnoissa henkilöstömäärä väheni, muissa toimialaryhmissä määrä kasvoi.

Suomen meriklusterin kokonaisliikevaihto toimialaryhmittäin 2007–2017, mrd.jpg

Lähde: Turun yliopiston Brahea-keskus

Meriklusterin tunnuslukujen päivitystyö on toteutettu osana Meritietoportaali-hanketta, jota rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR).

[1] Tarkastelussa oli mukana 1 877 Suomeen rekisteröityä osakeyhtiömuotoista yritystä, jotka ovat toimittaneet tilinpäätöstietonsa kaupparekisteriin