Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Suomen Satamaliitto ry, 9.3.2018

Liikenne- ja viestintäministeriö
Lausuntopalvelu.fi


Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Suomen Satamaliitto ry viittaa aiemmin lausumaansa ja toteaa:

Suomen mantereella toimii 24 osakeyhtiömuotoista, päätoimialaltaan satamanpitämistä harjoittavaa satamayhtiötä. Näistä 20 on kuntien omistamia ja 4 yksityisesti omistettuja yleisiä satamia. Lisäksi Suomessa toimii joukko merkittäviä teollisuussatamia, kuten Neste Oyj:n Naantalin ja Porvoon satamat sekä Outokumpu Oyj:n Röyttän satama.

Näiden päätoimialaltaan satamanpitämistä harjoittavien satamayhtiöiden ohella Suomessa toimii lukuisia kuntien organisaatioiden sisällä toimivia satamapaikkoja, joita säännellään kuntien yleisiä alueita koskevin säännöksin.

Vaikka satamatoiminta ei ole liikennemuoto, on se toiminnallisesti eri kuljetusmuotojen välissä, ja siten sataman toiminnan edellytyksiin vaikuttaa se, miten väylien kehittäminen ja niiden palvelutasoajattelu toteutetaan.

Suomen Satamaliitto ry näkee, että päätoimisesti satamanpitämistä harjoittavat satamayhtiöt sekä valtakunnallisesti merkittävät teollisuussatamat tulee olla valtakunnallisessa suunnittelukokonaisuudessa. Näin on nykyisin, ja satamat näkevät perustelluksi saman jatkuvan maakuntauudistuksesta huolimatta.

Toinen asia, jonka Suomen Satamaliitto ry haluaa nostaa esille tässä yhteydessä, liittyy vesiväylien syventämisen ja muun kehittämisen investointeihin. Vesiväylään kohdistuva investointi on aina vähintään kahden osapuolen, valtion ja satamayhtiön yhteinen investointihanke, jossa satamayhtiö vastaa oman alueensa investoinnin kustannuksista ja valtio oman väyläosuutensa investoinnin kustannuksista. Tästä periaatteesta on pidettävä kiinni myös jatkossa. Vesiväylien merkitys Suomen viennin ja tuonnin toimivuuden ja kustannustehokkaiden merikuljetusten toteuttamiseksi on aivan keskeinen. Vesiväyläinvestointien lukumäärä on vuositasolla vain muutama kappale, ja näidenkin investointien kustannustaso valtion budjettitalouden näkökulmasta on jokseenkin alhainen. Valtion tulee jatkossakin vastata omista vastuistaan vesiväylien investoinneissa, eikä valtion voi katsoa toimivan kilpailua vääristävällä tavalla kohdellen eri satamayhtiöitä eri periaattein väyläkustannusten jaosta. 

Suomen Satamaliitto edustaa koko satamatoimialaa Suomessa: niin merisatamia kuin sisävesisatamia, yleisiä satamia kuin teollisuussatamia, niin julkisesti omistettuja kuin yksityisesti omistettuja satamia, satamayhtiöitä kuin myös kuntaorganisaatioiden satamia. 

Suomen Satamaliitto ry

Annaleena Mäkilä