Luotsauslain muuttaminen - Etäluotsauksen mahdollistavat kokeilut

Suomen Satamaliitto ry, 23.9.2018

Liikenne- ja viestintäministeriö

Lausuntopyyntö LVM/337/03/2018

Suomen Satamaliitto ry viittaa aiemmin etäluotsauksen (e-luotsauksen) mahdollistavista kokeiluista antamaansa lausuntoon, pitää etäluotsauksen kokeilujen mahdollistamista kannatettavana, mutta samalla toteaa valmistelun viimeistelyvaiheessa seuraavaa:

Ensimmäisen lausuntokierroksen myötä täsmentävien muutosten luonne on pikemminkin etäluotsauksen (e-luotsauksen) kokeilua rajaava kuin siihen kannustava.  Suomen satamat ovat osoittaneet kiinnostusta toimia kokeilun partnereina, ja Satamaliitto näkee, että luotsauslakiin tulisikin tehdä pysyvä lakitasoinen etäluotsauksen mahdollistava säädöspohja, vaikka käytännössä kokeilujen kautta valittaisiin parhaat teknologiset ratkaisut. Kokeilut edellyttävät taloudellisia investointeja myös satamayhtiöiltä.

Nyt lausunnolla olevassa luonnoksessa kokeilun kohteita on ryhdytty perusteluteksteissä rajaamaan jo etukäteen kapeammaksi, kuten esimerkiksi maininnalla, että kokeiluväyliksi valittaisiin mahdollisimman helpot väylät eikä tiheästi liikennöityjä väyliä. Parhaimmat kokemukset kuitenkin syntyvät väylistä, joissa on monipuolista liikennettä ja jossa myös etäluotsauksen ja ylipäätään kokeilun hyödyt ja asetetut tavoitteet pystytään toteamaan.

Toinen esille nostettava kokonaisuus liittyy pykälien 8 ja 21 g kokonaisuuteen: vastuut ja velvollisuudet sekä etäluotsauksesta kieltäytyminen. 

On perusteltua, että luotsin vastuut on määritelty identtisiksi etäluotsauksen ja perinteisen luotsauksen osalta. Samoin etäluotsauksesta kieltäytyminen luotsin kohdalla on katsottu voivan tapahtua käytännössä samoin perustein kuin perinteisen luotsauksen kohdalla. Tämäkin on perusteltua. Sen sijaan aluksen päällikön oikeus kieltäytyä etäluotsauksesta jää kovin yleiseksi ja ilman täsmennystä, millä perustein kieltäytyminen olisi perusteltua. Vai tarvittaisiinko perustelua lainkaan.

Jotta kokeilun tuloksia ja tavoitteiden täyttymistä ja jatkotoimien perusteita voidaan arvioida, tulisi aluksen päällikön kieltäytymisen syy pystyä kirjaamaan jälkikäteenkin verifioitavaan muotoon. 

On ymmärrettävää, että luotsi voi kieltäytyä etäluotsauksesta, jos tekninen toteutus ei toimi tai viestintäyhteyksissä on häiriötilanteita. Sen sijaan 8 §:n ilmaisema kolmas kieltäytymiskriteeri ”toimintamalli” jää hahmottomaksi. Mikäli tässä yhteydessä tarkoitetaan teknistä toimintamallia, sen on rinnastettavissa momentin muihin teknisiin toiminnallisiin perusteisiin kieltäytyä. Muussa tapauksessa ”toimintamalli” jää eripariseksi kahden muun perusteen kanssa.

Luonnosesityksessä on hyviä linjavalintoja kuten esimerkiksi se, ettei etäluotsausta pyritä tarkasti määrittelemään tilanteessa, jossa kokeilujen kautta hahmotetaan eri teknologioiden hyödyntämistä.

Sen sijaan tässä yhteydessä puolustushallinnolle avattava jokseenkin laaja ja yksilöimätön luotsauksesta vapautuminen ulkomaisten valtioalusten kohdalla ei ole riittävällä tavalla perusteltu. Tällainen periaatteellinen kysymys tulisi arvioida laajemmassa valmistelussa, jossa tarkastellaan kokonaisvaltaisemmin meriliikenteen ohjaamisen (alusliikennepalvelu), luotsauspalvelun ja muun meriliikennetiedon (Portnet) yhteensovittamisen kehittämisen mahdollisuudet sekä palvelumarkkinoiden avaamisen mahdollisuudet.

Suomen Satamaliitto ry

Annaleena Mäkilä