Satamien automaation ja digitalisaation edistäminen

Suomen Satamaliitto ry, 15.1.2021

Suomen Satamaliiton näkemykset satamien ja liikenteen automaation edistämiseksi

Suunnitelmassa esitellään laajasti nykytilaa eri liikennemuotojen ja satamien digitaalisuuden, automaation ja älyn käytön etenemisessä. Suunnitelma kattaa kuvauksen erilaisista hallinnon johdolla toteuttavista hankkeista ja pilotoinneista ja tämän hetken kehitystä mm kansainvälisissä säädöksissä. Lisäksi liki 200 sivuinen suunnitelma kattaa myös yksityisen sektorin toimijoiden liiketoimintalähtöisiä hankkeita, joita toteutetaan yhdessä asiakkaiden, tutkimusorganisaatioiden ja hallinnon kanssa yksityisellä ja/tai julkisella rahoituksella. Laajuudeltaan ansiokkaan avaintoimenpidesuunnitelmaksi määritellyn suunnitelman sisällöllinen fokus kuitenkin hajoaa tarpeettomasti.

Suomen Satamaliitto edustaa Suomessa toimivia kauppamerenkulun meri- ja sisävesisatamia sekä keskeisiä teollisuuden satamia. Suomen Satamaliitto ry ja sen jäsensatamat ovat osallistuneet aktiivisesti hallinnon järjestämiin teemakohtaisiin tilaisuuksiin, työpajoihin ja muuhun vuorovaikutukseen satamien ja logististen ketjujen digitalisaatiokehityksen vauhdittamiseksi.

Satamien digitalisaation, automaation ja älyn hyödyntämisen edistämisessä valtion keskeisin rooli on poistaa niitä säädöspohjaisia esteitä, joita vahvasti markkinaehtoisuuteen nojaava, ja aivan viime vuosina vauhdilla edennyt kehitys edellyttää.

Valtio EI voi olla ohjaamassa satamadigitalisaation kehitystä niin, että satamat olisivat sen seurauksena pakotettuja ottamaan käyttöön jonkin tai joidenkin tiettyjen yksityisten yritysten kehittämiä digiratkaisuja. Tällainen ajattelu ajaisi väistämättä kilpailun puutteessa hintojen nousuun sekä laadun heikkenemiseen. Satamat ovat tänä päivänä liiketoimintakokonaisuuksia, eikä yksinomaan fyysistä infrastruktuuria, ja siten satamat osakeyhtiöinä kilpailevat keskenään jatkossa yhtä paljon digitaalisella kuin perinteisellä infralla. Valtion rooli tulee olla avoimen datan välittäjän roolissa, ei satamien digitaalisten ratkaisujen kehittäjän roolissa.

Satamien näkökulmasta on lisäksi huomattava, että tiedon jakamisen ja datan digitalisointiin voidaan ryhtyä jo 3 G-verkon myötä. Aina ei tarvitse olla 5 G kyvykkyyttä, jotta satamatoimintojen digiratkaisuja voidaan lähteä viemään eteenpäin sataman, sataman asiakkaiden ja/tai sataman alueella toimivien palveluntuottajien (ja viranomaistoimintojen) kesken. Lausunnon kohteena olevassa suunnitelmassa korostetaan ehkä tarpeettoman paljon 4 ja 5 G näkökohtia.

Satamat suhtautuvat myönteisesti etäluotsauksen kehittymiseen sekä Portnet -järjestelmän jatkuvaan kehittämiseen sekä ylipäätään eri kuljetusmuotojen liikenteen ohjauksen digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen (FinTraffic).

SUOMEN SATAMALIITTO RY