EVISA

Energiaviisaat satamat

Viime vuosina on keskusteltu paljon erilaisten ympäristö- ja päästösäädösten tiukennuksista, niin EU:n tasolla kuin globaalistikin. Jotkut näistä suunnitelmista ovat jo toteutuneet, toiset odottavat vielä lopullisia päätöksiään, mutta selvää on, että näillä tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia myös merenkulkusektorille. Uudet säännökset tulevat koskemaan myös satamia, joiden tulee tarkastella päivittäisiä toimintojaan, Kuinka satamien nykyisiä energia- ja ympäristöprofiilleja voidaan parantaa, jotta toiminta pysyy asetusten rajassa. Tulevaisuuden vihreitä satamia on hahmoteltu jo useissa virallisissa dokumenteissa, joihin lukeutuvat EU Green Deal, EU’s Fit for 55 package and ESPO Green Guide 2021. Kaikissa näissä on keskeiselle sijalle nostettu päästönäkökohdat ja energiatehokkuuteen liittyvät asiat. Näiden huomioiminen satamatasolla ei välttämättä ole kuitenkaan helppoa, varsinkaan pienemmille satamille, jotka toimivat rajallisimmin resurssein. Mikä ratkaisu toimii parhaiten missäkin olosuhteissa, mitkä toimenpiteet ovat energiatehokkaimmat, mutta myös taloudellisesti toteuttamiskelpoisimmat?

Energiaviisaat satamat (EVISA) -hankkeessa on kehitetty itsearviointityökalujasatamille, joiden avulla satamat voivat helpommin löytää ratkaisuja edellä mainittuihin haasteisiin, jotka kohdistuvat koko merenkulkusektorille. EVISA-työkalujen avulla satamat voivat laatia omat energianhallintasuunnitelmansa, selvittää hiilijalanjälkensä ja löytää oikeat menetelmät ympäristövaikutustensa pienentämiseksi. Tulevaisuuden energiaviisas satama tulee olemaan EVISA-hankkeen mukaan energia- ja resurssitehokas, samoin kuin vähähiilinen.

Itsearviointityökalut satamien energiatehokkuuden kehittämiseksi

Ensimmäinen askel matkalla kohti energiaviisasta satamaa on energiakatselmuksen toteuttaminen, nykytilanteen selvittäminen. Kun satamassa kerätään lisää tietoa seuraavissa selvitysvaiheissa, urkenee tie kohti lopullista maalia, strategista energianhallintasuunnitelmaa. Tässä suunnitelmassa käsitellään ne tärkeät energiatehokkuustoimenpiteet ja muut menetelmät, joiden avulla kyseisessä satamassa voidaan parhaiten vastata näihin haasteisiin. Nämä helposti käytettävät työkalut sisältävät kysymyssarjoja, joihin satamissa tulee vastata, ja näiden vastausten pohjalta satamille laaditaan tapauskohtaiset toimintaohjeistukset. Kysymyssarjojen ja toimintaohjeistusten toimivuus on testattu partnerisatamien kanssa hankkeen aikana.

Hankkeessa on kehitetty neljä itsearviointityökalua ja yksi suunnittelutyökalu: kestävyyttä tarkasteleva esiselvitys, sataman energiakatselmus, uusiutuvan energian potentiaalin laskenta, hiilijalanjäljen laskenta ja strateginen energianhallintasuunnitelma. Jokaisen voi täyttää itsenäisesti, mutta aiemmin toteutetuista itsearviointityökaluista on hyötyä varsinkin strategisen energianhallintasuunnitelman laatimisessa. Jokaiselle työkalulle on laadittu myös oma käyttöoppaansa ja muuta oheismateriaalia. Kunkin selvityksen tekemiseen tarvittava aika vaihtelee työkaluittain ja riippuu myös satamasta saatavilla olevasta tiedosta sekä tehtävän suorittavan henkilön asiantuntemuksesta. Joidenkin työkalujen täyttäminen vaatii tietämystä sataman päivittäisestä toiminnasta, kun taas toiset edellyttävät tietoa satamasta hallinto- tai johtotasolta.

EVISA-hanke

Oulun yliopiston Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä on vastannut hankkeen toteutuksesta, mutta hankkeessa on ollut mukana myös paikallisia satamia. Hankkeessa kehitettyjä työkaluja on testattu näiden satamien kanssa, ja myös Suomen Satamaliitto on ollut mukana hankkeessa. Satamaliitto on välittänyt tietoa EVISA-hankkeesta jäsenyritystensä suuntaan ja on lupautunut toimimaan myös työkalujen kotipesänä hankkeen päättymisen jälkeen. Hanke on rahoitettu Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR) ja hankkeen toteutusaika on 1.1.2020–31.12.2022.

Mistä voin löytää työkalut?

Hanke päättyy vuoden 2022 lopussa, mutta lopulliset työkalut eivät ole vielä valmiit. Ne tullaan julkaisemaan vuoden loppuun mennessä näillä sivuilla, mutta sitä ennen työkalujen viimeisimpään version voi tutustua hankeen kotisivuilla, joka löytyy täältä.

Evisa