EVISA

Energiaviisaat satamat

Viime vuosina on keskusteltu paljon erilaisten ympäristö- ja päästösäädösten tiukennuksista, niin EU:n tasolla kuin globaalistikin. Jotkut näistä suunnitelmista ovat jo toteutuneet, toiset odottavat vielä lopullisia päätöksiään, mutta selvää on, että näillä tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia myös merenkulkusektorille. Uudet säännökset tulevat koskemaan myös satamia, joiden tulee tarkastella päivittäisiä toimintojaan, Kuinka satamien nykyisiä energia- ja ympäristöprofiilleja voidaan parantaa, jotta toiminta pysyy asetusten rajassa. Tulevaisuuden vihreitä satamia on hahmoteltu jo useissa virallisissa dokumenteissa, joihin lukeutuvat EU Green Deal, EU’s Fit for 55 package and ESPO Green Guide 2021. Kaikissa näissä on keskeiselle sijalle nostettu päästönäkökohdat ja energiatehokkuuteen liittyvät asiat. Näiden huomioiminen satamatasolla ei välttämättä ole kuitenkaan helppoa, varsinkaan pienemmille satamille, jotka toimivat rajallisimmin resurssein. Mikä ratkaisu toimii parhaiten missäkin olosuhteissa, mitkä toimenpiteet ovat energiatehokkaimmat, mutta myös taloudellisesti toteuttamiskelpoisimmat?

Energiaviisaat satamat (EVISA) -hankkeessa on kehitetty itsearviointityökalujasatamille, joiden avulla satamat voivat helpommin löytää ratkaisuja edellä mainittuihin haasteisiin, jotka kohdistuvat koko merenkulkusektorille. EVISA-työkalujen avulla satamat voivat laatia omat energianhallintasuunnitelmansa, selvittää hiilijalanjälkensä ja löytää oikeat menetelmät ympäristövaikutustensa pienentämiseksi. Tulevaisuuden energiaviisas satama tulee olemaan EVISA-hankkeen mukaan energia- ja resurssitehokas, samoin kuin vähähiilinen.

Itsearviointityökalut satamien energiatehokkuuden kehittämiseksi

Ensimmäinen askel matkalla kohti energiaviisasta satamaa on energiakatselmuksen toteuttaminen, nykytilanteen selvittäminen. Kun satamassa kerätään lisää tietoa seuraavissa selvitysvaiheissa, urkenee tie kohti lopullista maalia, strategista energianhallintasuunnitelmaa. Tässä suunnitelmassa käsitellään ne tärkeät energiatehokkuustoimenpiteet ja muut menetelmät, joiden avulla kyseisessä satamassa voidaan parhaiten vastata näihin haasteisiin. Nämä helposti käytettävät työkalut sisältävät kysymyssarjoja, joihin satamissa tulee vastata, ja näiden vastausten pohjalta satamille laaditaan tapauskohtaiset toimintaohjeistukset. Kysymyssarjojen ja toimintaohjeistusten toimivuus on testattu partnerisatamien kanssa hankkeen aikana.

Hankkeessa on kehitetty neljä itsearviointityökalua ja yksi suunnittelutyökalu: kestävyyttä tarkasteleva esiselvitys, sataman energiakatselmus, uusiutuvan energian potentiaalin laskenta, hiilijalanjäljen laskenta ja strateginen energianhallintasuunnitelma. Jokaisen voi täyttää itsenäisesti, mutta aiemmin toteutetuista itsearviointityökaluista on hyötyä varsinkin strategisen energianhallintasuunnitelman laatimisessa. Jokaiselle työkalulle on laadittu myös oma käyttöoppaansa ja muuta oheismateriaalia. Kunkin selvityksen tekemiseen tarvittava aika vaihtelee työkaluittain ja riippuu myös satamasta saatavilla olevasta tiedosta sekä tehtävän suorittavan henkilön asiantuntemuksesta. Joidenkin työkalujen täyttäminen vaatii tietämystä sataman päivittäisestä toiminnasta, kun taas toiset edellyttävät tietoa satamasta hallinto- tai johtotasolta.

EVISA-hanke

Oulun yliopiston Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä on vastannut hankkeen toteutuksesta, mutta hankkeessa on ollut mukana myös paikallisia satamia. Hankkeessa kehitettyjä työkaluja on testattu näiden satamien kanssa, ja myös Suomen Satamaliitto on ollut mukana hankkeessa. Satamaliitto on välittänyt tietoa EVISA-hankkeesta jäsenyritystensä suuntaan ja on lupautunut toimimaan myös työkalujen kotipesänä hankkeen päättymisen jälkeen. Hanke on rahoitettu Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR) ja hankkeen toteutusaika on 1.1.2020–31.12.2022.

Mistä voin löytää työkalut?

Valmiit työkalut löydät alta. Työkalut ovat sivulta vapaasti ladattavissa. Lisätietoa hankkeesta ja työkaluista löydät EVISA:n verkkosivuilta.

Tutustu EVISA:n hiilijalanjäljen laskennan työkaluun  tästä.


Esiselvitys- "Kuinka kestävä satamasi on?"

Ennen kuin satamassa on tarkoitus ryhtyä tuumasta toimeen, esimerkiksi toteuttaa investointeja tai muita suurempia toimenpiteitä energiankäytön tehostamiseksi tai ympäristövaikutusten pienentämiseksi, on syytä kartoittaa asioiden nykytila. Minkälaisia ympäristö- ja energia-asioihin liittyviä käytänteitä satamassa on jo käytössä, minkälaisia toimenpiteitä on jo suoritettu?  Onko satama edelläkävijä näillä saroilla, vai riittääkö vielä parannettavaa, jotta EU:n ja kansallisiin päästötavoitteisiin yllettäisiin? Mitä askeleita olisi toteutettava tiellä vihreäksi satamaksi? Tämä esiselvitys toimii pikatestina, joka kertoo sataman nykytilasta kestävyyden kannalta ja pohjustaa myös muiden työkalujen käyttöä. 

1_1 Energia esiselvtys

1_0_Kuinka_tehdä_esiselvitys

Opetusvideo esiselvityksen täyttämiseen

Sataman energiaselvitys

Tässä selvityksessä tarkastellaan satamakohtaisten taustatietojen lisäksi sataman nykyisiä energiankulutuksen seuranta- ja mittausjärjestelmiä, sekä miten sähkön-, käyttöveden- ja polttoaineiden kulutusta mitataan. Energiankulutuksen ja -hallinnan tarkastelun yhteydessä analysoidaan satamassa käytössä olevia nykyisiä käytäntöjä hierarkisesti liikkuen yleisemmältä tasolta kohti yksityiskohtaisempaa, koko sataman vuosittaisesta kokonaiskulutuksesta pienempien osakokonaisuuksien ja toimintojen käyttölukuihin.

Tämän itsearvioinnin myötä muodostuu kokonaiskuva sataman energiankäytöstä, jonka pohjalta voidaan tehdä ensimmäiset johtopäätökset ja suositukset nykyisten energiakäytäntöjen muuttamiseksi. Selvityksestä käy ilmi esimerkiksi sataman energiaintensiivisimmät toiminnot, niin sähkön kuin polttoaineiden käytön suhteen. Tämän pohjalta voidaan laatia suosituksia laitteiden ja ajoneuvojen päivittämiseksi energiatehokkaimmiksi tai  hyödyntämään uusiutuvia energialähteitä.

2_0_Kuinka tehdä energiakatselmus

2_1_ENERGIASELVITYS_YKSINKERTAINEN

 2_1_ENERGIASELVITYS_YKSITYISKOHTAINEN

Soittolista opetusvideoista, jotka ohjeistavat energiaselvityksen käyttöä

Uusiutuvan energian potentiaalin laskenta

Tämän työkalun avulla voidaan selvittää satamien uusiutuvan energian tuotantopotentiaalia satama-alueella. Tässä huomioidaan niin ulkoiset olostusuhteet, kuten vuosittainen tuuli- ja auringonvalokertymä, mutta myös investointien taloudellinen kannattavaisuus. Työkalu on käyttäjäystävällinen eikä edellytä syvällisempää teknistä alan tietämystä. Arvioinnin pääpaino on aurinko- ja tuulienergiassa, jossa hyödynnetään potentiaalianalyysin nettityökaluja (Global Wind Atlas & PVGIS Photovoltaic Geographical Information System). Näistä järjestelmistä saatuja tuloksia voidaan hyödyntää varsinaisessa EVISA-työkalussa.

3_0_Kuinka arvioida UE potentiaali

3_2_UE_kannattavuus

Soittolista opetusvideoista, joissa ohjeistetaan uusiutuvan energian laskentatyökalujen käyttöä

Hiilijalanjäljen laskenta

Mistä toiminnasta aiheutuvat satamassa syntyvät kasvihuonepäästöt? Mitkä ovat sataman suurimmat päästölähteet ja ne tärkeimmät kehityskohteet, joiden päästöjä voidaan vähentää? Nämä selviävät vain tarkastelemalla yksityiskohtaisesti koko sataman hiilijalanjälkeä eli kasvihuonepäästöjä. Tätä varten kehitetyn työkalun avulla kartoitetaan sataman oman toiminnan energiankulutuksesta sekä vierailevien valtamerialusten, satama-alusten, lastinkäsittelylaitteiden ja raskaiden ajoneuvojen polttoaineen käytöstä aiheutuvat kasvihuonepäästöt.

4_0_Kuinka laskea hiilijalanjälki

4_1_Hiilijalanjäljen laskentatyökalu

Soittolista opetusvideoista, joissa ohjeistetaan hiilijalanlaskentatyökalun käyttöä

Strateginen energianhallintasuunnitelma 

Satamien strateginen kehittäminen edellyttää myös pitkän aikavälin energiahallintasuunnitelman laatimista, jossa huomioidaan aiemmin tunnistetut puutteet ja luodaan etenemissuunnitelma kohti energiaviisasta satamaa. EVISA-hankkeessa kehitetty suunnittelutyökalu ohjeistaa käyttäjää sataman tulevaisuuden vision muodostamisessa energianhallinnan nykyisten puutteiden arvioinnin kautta. Työkalun toimintaprioriteettimatriisien avulla satamalle valitaan sopivimmat toimenpiteet ja laaditaan niille realistiset toteutusaikataulut.

5_0_Kuinka tehdä SEHS

5_1_Visio

5_2_Kuilujen arviointi

5_3_Toimenpiteiden kuvaus

5_3_Toimenpiteiden valinta

5_4_Aikajana

Soittolista opetusvideoista, joissa ohjeistetaan strategisen energianhallintasuunnitelman laatimista

Evisa