Turvallisuus on satamatoiminnan peruspilari

Satamajärjestys sisältää turvallisuusmääräyksiä liikenteestä, ISPS –turvamenettelyistä ja työturvallisuudesta.

Suomen ulkomaankaupan raaka-aine- ja tuotekuljetuksille satamien liikenteen sujuvuus ja häiriöttömyys on ensiarvoisen tärkeää. Säännöllisen matkustaja- ja risteilyliikenteen menestyksen edellytyksenä ovat osaltaan niin ikään turvalliset ja sujuvat liikenne- ja matkustajaterminaalijärjestelyt. 

Satama-alueella toimii paljon erilaisia merenkulkua ja kuljetuksia palvelevia yrityksiä. Satamanpitäjä on satama-alueen haltija, joka koordinoi ja päättää alueen turvallisuussäännöistä. Ne on koottu satama-alueella voimassa olevaan satamajärjestykseen ja siihen nojautuviin turvallisuusohjeisiin, jotka löytyvät mm. satamayhtiöiden verkkosivuilta. Satamanpitäjä vastaavat myös erilaisten koko satama-aluetta koskevien turva- (ISPS) ja turvallisuussuunnitelmien koordinoinnista sekä niihin liittyvästä viranomaisyhteistyöstä esim. alueellisten pelastuslaitosten kanssa.

Hyvä tiedonkulku kaikkien sekä yritysten että viranomaisten kesken on tarpeellista, jotta toimintoihin liittyviä riskejä pystytään ennakoimaan ja niihin varautumaan, turvallisuuden ylläpitämiseksi. Vaarallisten aineiden kuljetukset ovat esimerkki monenvälisestä tiedonvaihdosta. Sähköinen tiedonvälitys on siinäkin arkipäivää: merenkulun ilmoitusjärjestelmä Portnet ja suurempien satamien porttijärjestelmät, jotka tunnistavat alueelle saapuvat ja sieltä lähtevät lastit ovat tarpeellisia nopearytmiselle liikenteelle.