Venäjä -pakotteet

Olemme koonnet sivulle tunnistettavia satamiin vaikuttavia pakotepäätöksiä, joita on annettu Venäjän Ukrainaan kohdistuvien sotatoimien johdosta.

Suomen Satamat Ajankohtaiskirjeessä 6/2023, 27.6. viestityt tiedot jäsenille 

Juhannuksena 2023 voimaan astuneessa 11. pakotepaketissa otetaan käyttöön uusia, myös satamia koskevia toimia Venäjälle asetettujen pakotteiden kiertämisen estämiseksi erityisesti kolmansien maiden kautta. Pakotteilla laajennetaan vientikietoja ja kauttakulkukieltoa Venäjän läpi sekä henkilöpakotelistauksia. Unionin satamiin ja suluille pääsyä rajoitetaan lisää.

Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät Ulkoministeriön pakotesivuilta, minne linkki viereisellä palstalla.


Satamaliiton 3.3.2023 viestimät tiedot jäsenille

1. Kielto päästää venäläisiä aluksia EU:n satamiin:

8.4.2023 alkaen astuu voimaan kielto päästää EU:n satamiin mitään Russian Maritime Register of Shipping-laitoksen sertifioimia aluksia, niiden lippuvaltioon katsomatta.

Laajennus on jatkoa kiellolle päästää Venäjän lipun alla kulkevia, ja 24.2.2022 jälkeen Venäjän lipun pois vaihtaneita aluksia EU:n Satamiin.
- Traficom on päivittänyt VTS-keskuksille laaditun asiaa koskevan ohjeensa 10.2.2023.
- Rahdin laadusta riippuen aluksille voidaan edelleen myöntää poikkeuksia. Merenkulun osa poikkeusluvat käsitellään UM:n johdolla. Valmistelussa ovat mukana mm. Tulli, Rajavartiolaitos, Huoltovarmuuskeskus, asiaan liittyvät ministeriöt ja Traficom.
- Poikkeus voidaan myöntää edelleen myös aluksen meriturvallisuutta tai ihmishenkiä koskevissa vaaratilanteissa.

Traficom ohje meriliikenteen ohjaukselle:

EU asetuksen toimeenpano 02-2023, Ohje Traficom 169839 05 01 24 2022
576 kt, päivitetty 8.3.2023

2. Venäläisperäiset meriteitse kuljetettavat öljytuotteet:

EU on kieltänyt venäläisperäisten öljynjalostustuotteiden merikuljetuksen EU-maihin 5.2.2023 alkaen. Merikuljetuksena tuotavan venäläisen raakaöljyn tuontikielto alkoi jo 5.12.2022.

G7-maat, Australia ja EU, eli ns. hintakattoyhteenliittymä päättivät hintakatoista venäläisille öljytuotteille, jotka tulivat voimaan niin ikään 5.2.2023. Hintakatto koskee kuitenkin käytännössä 3. maihin myytäviä öljytuotteita. 

Kielto kuljettaa venäläisperäistä öljyä koskee tämän lisäksi EU-maiden lippuja sekä aluksia, jotka ovat EU-jäsenmaan yritysten tai toimijoiden omistamia, rahtaamia tai operoimia aluksia. EU:n tulliviranomaisia ja jäsenmaiden satamia pitäisi omalta osaltaan estää tällaisten laivausten saapuminen EU:n alueelle.

3. EU:n jäsenvaltioiden sopima 10. pakotepaketti 25.2.2023

Paketin sanktiot toteutetaan, kuten aiemmatkin, muutoksilla EU:n asetukseen Venäjään kohdistuvista sanktioista (asetusta 833/2014 Rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta).  

Paketilla tilkittiin aiempien pakotteiden katvekohtia, sekä laajennettiin yhteisöihin ja henkilöihin kohdistuvia pakotteita ja rajoitteita.

Paketti sisältää kiellon viedä unionista kauttakulkuna kaksikäyttötuotteita ja -teknologiaa kauttakulkuna Venäjän alueen kautta, paitsi toimivaltaisten viranomaisten erillisellä päätöksellä.

Linkki säädöspakettiin, EU:n virallinen lehti L 59 I, 25.2.2023:  Publications Office (europa.eu) 


Satamaliiton 22.4.2022 viestimät tiedot jäsensatamille

Valtioneuvosto hyväksyi 21.4.2022 Ulkoministeriön hallinnonalaan kuuluvan asetuksen 292/2022, joka on voimassa toistaiseksi.
Asetus määrittelee poikkeukset EU:n pakoteasetuksen (EU) 2022/576 kiellosta päästää Venäjän lipun alle rekisteröityjä aluksia jäsenvaltioiden satamiin.

Asetus täydentää Traficomin 8.4.2022 ohjetta ’Traficom/169839/05.01.24/2022’  Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta tehdyn neuvoston päätöksen ja annetun neuvoston asetuksen sekä Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä tehdyn neuvoston päätöksen ja annetun neuvoston asetuksen mukaisen poikkeusmenettelyn täytäntöönpanosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain (659/1967) 2 a §:n nojalla seuraavasti:
1 § Venäläisten alusten satamaan pääsyä koskeva poikkeus 
Ulkoministeriö voi myöntää luvan Venäjän lipun alle rekisteröidyn aluksen pääsylle satamaan todettuaan, että pääsy on tarpeen rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 833/2014, sellaisena kuin se on muutettuna . 
Ulkoministeriö voi tarvittaessa pyytää maa- ja metsätalousministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön ja Huoltovarmuuskeskuksen lausunnon 1 momentin mukaisten syiden toteutumisesta. 
Edellä 1 momentissa säädettyä ei sovelleta kauttakulkuun Suomen kautta

4 § Voimaantulo: 21 päivänä huhtikuuta 2022 ja on voimassa toistaiseksi.

Edellä viitatun EU-asetuksen kohdat
Council Reg. (EU) 2022/576
Article 1 Regulation (EU) No 833/2014 is amended as follows:

(11) the following Article is inserted: ‘Article 3ea
… By way of derogation from paragraph 1, the competent authorities may authorise a vessel to access a port, under such conditions as they deem appropriate, after having determined that the access is necessary for: the purchase, import or transport into the Union of natural gas and oil, including refined petroleum products, titanium, aluminium, copper, nickel, palladium and iron ore, as well as certain chemical and iron products (ks.alla)
the purchase, import or transport of pharmaceutical, medical, agricultural and food products, including wheat and fertilisers whose import, purchase and transport is allowed under this Regulation; 
ei: (c)humanitarian purposes; transport of nuclear fuel and other goods strictly necessary for the functioning of civil nuclear capabilities; or 
(e) the purchase, import or transport into the Union of coal and other solid fossil fuels, (ks.alla)

CN Code          Name of the good 
2701                 Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal 
2702                 Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet 
2703 00 00      Peat (including peat litter), whether or not agglomerated 
2704 00              Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon 
2705 00 00         Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases and other gaseous hydrocarbons 
2706 00 00         Tar distilled from coal, from lignite or from peat, and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars 
2707                    Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents 
2708                    Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars.

CN code           Name of the good 
2810 00 10      Diboron trioxide 
2810 00 90      Oxides of boron; boric acids (excluding diboron trioxide) 2812 15 00      Sulphur monochloride 
2814 10 00      Anhydrous ammonia 
2825 20 00      Lithium oxide and hydroxide 
2905 42 00      Pentaerythritol "pentaerythrite" 
2909 19 90         Ethers, acyclic and halogen, sulfo, nitro and nitroso derivatives thereof (excluding diethyl ether and tert-butyl ethyl ether (ethyl tertiary butyl ether, etbe)) 
3006 92 00         Waste pharmaceuticals      
3105 30 00         Diammonium hydrogenorthophosphate (excluding those in tablets or similar forms, or in packages with a gross weight of <= 10 kg) 
3105 40 00         Ammonium dihydrogenorthophosphate and mixtures thereof with diammonium hydrogenorthophosphate (excluding those in tablets or similar forms, or in packages with a gross weight of <= 10 kg). 
3811 19 00         Anti-knock agents for petrol (excluding those based on lead compounds) ex 7203 Direct reduced iron or other spongy iron ex 7204 Ferrous scrap’


Satamaliiton 12.4.2022 viestimät tiedot jäsenille

PakotepakettiNo5 Satamat2022
1014 kt, päivitetty 8.3.2023
Council Reg 2022-576 (8 4 2022) amending Reg 833-2014
1.6 Mt, päivitetty 8.3.2023

EU:n jäsenvaltiot ovat tehneet yhteisen päätöksen evätä Venäjän lipun alla olevilta aluksilta pääsy EU:n satamiin. Päätöstä ryhdytään toteuttamaan 16.4.2022.
Epääminen tapahtuu viranomaispäätöksenä, jossa VTS on se viranomainen, joka ottaa kantaa lippuun sekä EU-päätöksessä lueteltuihin mahdollisiin poikkeustilanteisiin. 
Tulli ottaa kantaa puolestaan pakotteiden alaisiin (ja tässäkin EU-päätöksessä oleviin) tuotteisiin tai raaka-aineisiin, joiden tuonti EU:n alueelle kielletään.
Ulkoministeriö valmistelee tarkennetun asetuksen yksityiskohdista, joilla otetaan kantaa mm. EU-päätöksen tarkoittamiin poikkeustilanteisiin. 

Päätösasetuksen uusi 3 ea artikla:
11) lisätään artikla seuraavasti:
3 ea artikla 
1. Kielletään 16 päivän huhtikuuta 2022jälkeen pääsy unionin alueella oleviin satamiin kaikilta Venäjän lipun alle rekisteröidyiltä aluksilta. 
2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan aluksiin, jotka ovat vaihtaneet Venäjän lipun tai rekisteröintinsä jonkin toisen valtion lippuun tai rekisteröintiin 24 päivän helmikuuta 2022jälkeen;
3.Tässä artiklassa tarkoitetaan aluksella:
a) asiaankuuluvien kansainvälisten yleissopimusten soveltamisalaan kuuluvaa laivaa;
b) ainakin 15 metriä pitkää huvivenettä, joka ei kuljeta rahtia ja johon mahtuu enintään 12 matkustajaa; tai
c) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2013/53/EU (*) määriteltyä huvivenettä tai vesiskootteria.
4. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta apua tarvitsevaan alukseen, joka hakee turvapaikkaa, käyntisatamaa hätätilanteessa meriturvallisuuteen liittyvistä syistä tai ihmishenkien pelastamiseksi merellä.
5. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää alukselle pääsyn satamaan tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin todettuaan, että pääsy on tarpeen
a) maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden, titaanin, alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja rautamalmin sekä tiettyjen liitteessä XXIV lueteltujen kemiallisten ja rautatuotteiden ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi unioniin;
b) lääkkeiden, lääkinnällisten tuotteiden, maatalous- ja elintarviketuotteiden, mukaan lukien vehnä ja lannoitteet, joiden tuonti, osto ja kuljetus sallitaan tämän asetuksen nojalla, ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi; 
c) humanitaarisia tarkoituksia varten;
d) ydinpolttoaineen ja muiden siviilikäyttöön tarkoitettujen ydinvoimavarojen toimintaan ehdottoman välttämättömien tavaroiden kuljettamiseksi; tai
e) hiilen ja muiden kiinteiden fossiilisten polttoaineiden, sellaisina kuin ne on lueteltu liitteessä XXII, ostamiseksi, tuomiseksi tai siirtämiseksi unioniin 10 päivään elokuuta 2022saakka.
6. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 5 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.”

(*) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/53/EU, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, huviveneistä ja vesiskoottereista sekä direktiivin 94/25/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 90).;
FI Euroopan unionin virallinen lehti 8.4.2022 L 111/3