Lisääntyvä aluksesta toiseen bunkraus on tarpeen huomioida luotsauslaissa

Suomen Satamaliitto ry (info a satamaliitto.fi), 17.12.2021

Traficomin määräyksellä osoitetaan alueet ja säännöt alusten väliselle vaarallisten lastien siirroille ja aluksesta toiseen bunkraukselle. Suomen Satamaliitto katsoo, että bunkrausalusten toimintaa tulisi helpottaa muuttamalla niitä koskevia luotsauslain säädöksiä.

Suomen Satamaliitto  kiittää mahdollisuudesta lausua määräysluonnosta, ”Alusten välisiin lastinsiirtoihin ja polttoaineen toimituksiin nimetyt alueet Suomen vesialueella ja talousvyöhykkeellä” (TRAFICOM/326360/03.04.01.00/2021)  koskevassa asiassa.

Soveltamisala ja tarpeet

Aluksesta toiseen tapahtuvat polttoaineiden toimitukset sekä öljylastien, haitallisten kiinteiden ja nestemäisten lastien siirrot aluksesta toiseen tehtiin luvanvaraiseksi Merenkulun ympäristönsuojelulain muutoslailla 669/2021. Vuoden 2022 alusta alkaen em. toimenpiteitä saa tehdä ainoastaan Liikenne- ja viestintäviraston esittämässä määräyksessä nimetyillä alueilla ja ehdoilla.

Öljytuotteiden ja ympäristöhaitallisten kemikaalien merikuljetukset kasvavat. Myös aluksesta toiseen tehtävään öljy- ja kaasupolttoaineiden bunkraus on kasvamassa jakelulogistiikkaan ja turvallisuuteen liittyvistä syistä.  Merenkulun kuljetusten näköpiirissä olevaa kehitystä ajatellen esitys parantaa viranomaisten tilannekuvaaja antaa paremmat edellytykset varautua mahdollisiin onnettomuuksiin. Meriympäristöä voidaan suojella myös siten, että eri viranomaisten yhteistyönä määriteltäviä alueita ei sijoiteta ympäristöltään erityisen herkkiin tai olosuhteiltaan suojattomiin paikkoihin.

Määräyksen soveltamisalan puolelle jäisivät satamassa tapahtuvat vaarallisten lastien ja polttoaineiden siirrot. Siellä vastaavat toimenpiteet edellyttävät jo nykyisin satamanpitäjältä pyydettävää lupaa sekä henkilö- ja ympäristöturvallisuuteen varautumista.

Alueet

Määräyksen kohdassa 3.1 nimetään lastinsiirtoalueet Suomen vesialueella ja kohdassa 3.2 alueet Suomen talousvyöhykkeellä ja kullakin alueella sallitut toiminnot. Liitekartoilla esitetään alueiden tarkka sijainti. Traficom on keskustellut alueiden sijainnista valmisteluvaiheessa myös merenkulun sidosryhmien kanssa.

Satamaliitto pitää tärkeänä, että aluevaihtoehtoja on valmisteltu yhteistyössä ja liikenteen tarpeita ajatellen, sillä tarve niihin vaihtelee eri alueiden ja niillä sijaitsevien satamien liikenteen pohjata. Satamissa ei aina ole mahdollista tehdä kaikkia lastinsiirtoja esim. sataman alueen rajallisuuden tai lastinsiirtoon osallistuvien alusten koon vuoksi.

Satamaliitto pitää myös tärkeänä, että alueiden määrää tai sijaintia voidaan tarpeen tullen muuttaa liikenne- ja lastinkäsittelytarpeiden perusteella.

Tarpeita jatkossa

Aluksesta toiseen tehtävä polttoainebunkraus on maailmalla vallitseva polttoaineen täydennystapa. Suomessakin sillä on selkeä kasvutrendi. Tällä hetkellä se on ollut erityisesti LNG:n kannalta tavoiteltu ratkaisu: kaasua polttoaineena käyttävien alusten käynnit ovat toistaiseksi jakautuneet epätasaisesti minkä vuoksi eri satamiin tarpeen mukaan siirtyvä bunkrausalus on käytännöllinen ratkaisu. Tällä hetkellä luotsauslain reunaehdot linjaluotsaukselle bunkrausalukselle sallitun koon vuoksi vaikeuttavat alusjakelun kehittymistä. Tämä asia on tarpeen huomioida vuonna 2021 käynnistyneessä luotsauslain muutostyössä.