Yksityisraiteen hallintamenettelyjen keventäminen kannatettavaa

Suomen Satamat ry (info a suomensatamat.fi), 16.2.2024

Liikenne- ja viestintävaliokunta​
Kutsu kirjalliseksi asiantuntijalausunnoksi 12.2.2024; HE 95/2023 vp Hallituksen esitys laiksi raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Suomen Satamat ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä.

Pidämme kannatettavana raideliikennelakiin esitettyjä muutoksia, jotka vahvistavat rautatiejärjestelmän toimijoiden yhteistyövelvoitetta turvallisuuden kehittämisessä ja seurannassa (6 §) ja keventävät rataverkon haltijoiden hallinnollista taakkaa määrittelemällä vaadittavan turvallisuusluvan keston aina 5 vuodeksi.  

Sisävesisatamissa satamanpitäjät voivat valita turvallisuuden hallintaan merisatamia kevyemmän, pienille rataverkonhaltijoille kevyemmän ilmoitusmenettelyn. Yhdistys kannattaa sen muuttamista toistaiseksi voimassa olevaksi (29 §), mikä tekee muutosten hallinnasta reaaliaikaisempaa ja yksinkertaisempaa.

Ilmoitukseen sisältyvä turvallisuuden hallintajärjestelmän (30 §) osien sisällön kuvausta on muokattu käytännönläheisemmäksi, mikä tukee konkreettisempien ja selkeämpien kuvauksien laatimista.

Vaatimus viestiä turvallisuusmenettelyistä niin organisaation sisällä kuin muille sen piirissä oleville ja jalkauttaa niitä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (31 §) on luontevaa sataman monitoimijaympäristössä, jossa turvallisuusyhteistyö kattaa monia aiheita. 

Rataverkon haltijoiden tulee ilmoittaa hallitsemansa rataverkon kuvaus ja tekniset tiedot Ratarekisteriin (186a §). Muutoksella tultaisiin sisällyttämään tietoihin kaikilla rataverkoilla myös rataverkon osajärjestelmien käyttöönottoluvat, kukin niillä osajärjestelmien hyväksymistavoilla, jotka niille on sallittu. Muutos sallisi erotella rataverkon eri rakentamisvaiheiden aikaan myönnetyt osajärjestelmät rekisterin sisällä ja kuvaisi siten tarkemmin verkon teknisten vaatimusten täyttämistä. 

Kirsti Tarnanen-Sariola

Apulaisjohtaja