Satamatoiminta ja Suomen meriympäristön tila 2024

Suomen Satamat ry (info a suomensatamat.fi), 15.3.2024

Suomen Satamat ry:n lausunto Ympäristöhallinnon laatimaan 3. merenhoitosuunnitelmakauden 2022-27 prosessiin sisältyvästä Suomen meriympäristön tila 2024 -kuvauksesta.

Suomen Satamat ry kiittää lausuntopyynnöstä ja mahdollisuudesta lausua satamanpidon toimintaympäristöön liittyvässä laajassa ja merkittävässä aiheessa. Satamanpidon tärkeimpiä tehtäväkenttää ovat perinteisesti vesi- ja maaliikennettä yhdistävän satama-alueen infrastruktuurin järjestäminen sekä järjestää tai mahdollistaa näitä käyttävien liikennemuotojen, erityisesti alusliikenteen tarvitsemat palvelut.

Satamien ympäristövaikutuksia säädellään kahteen teemaan liittyvillä luvilla. Satamien maa- ja vesirakentamisen hankkeet tarvitsevat luvan, joka kokoaa yhteen paitsi vesilain niin myös mm. ympäristönsuojeluun liittyvien lakien vaatimukset määritellen reunaehdot, joilla rakentaminen voidaan tehdä ilman merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Toinen lupatyyppi on sataman toiminnallinen ympäristölupa, ja määrittelee sataman alueen liikenteen erityyppisten päästöjen ja muun liikennesidonnaisen toiminnan ympäristövaikutusten hallinnan sekä seurannan, raportoinnin ja vaatimuksen tarkentaa lupaa merkittävien muutosten myötä.

Lainsäädännön vaatimusten lisäksi satamanpidon yhtiöillä voi olla myös omaehtoisia, lainsäädännön vaatimukset ylittäviä ympäristö- ja kestävyystavoitteita, kuten satamayhtiön toiminnan hiilineutraalius, neitseellisten materiaalien korvaamista kierrätysmateriaaleilla, ruoppausmassojen sijoittamista maihin tai alusten avoimen kierron rikkipesurien käytön kieltäminen satamassa.

Suomen merenhoitosuunnitelma on jatkuva prosessi, joka etenee vaiheittain kuusivuotiskausiensa aikana. Prosessin vaiheet ”tila – seuranta – toimenpiteet” ovat loogiset, mutta yksittäisten tavoitteiden ratkominen on monimutkaista. Esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden tavoitteen saavuttaminen edellyttää erittäin monien erilaisten paineiden vähentämistä, kuten taustamateriaali hyvin kuvaa (”Merenhoidon ympäristötavoitteiden tarkistaminen 2024” Kuva 3: Merkittävimmät paineita ja ympäristövaikutuksia aiheuttavat ihmistoiminnot ja ihmisen toiminnan, paineiden ja vaikutusten väliset yhteydet, s.9) 

Osa meriympäristölle parempien ja kestävämpien toimintatapojen käyttöönotto, vaikka ne olisivat tunnistetusti oikeaan suuntaan meneviä, voi tuottaa toiminnanharjoittajalle kiperiä haasteita, esimerkiksi kierrätysmateriaalien käytön paremmuuden osoittaminen rakentamishanketta luvitettaessa tai avoimen kierron pesurien haitta-ainekuorman vaikutusten todistaminen.

Suomen merialueen tila tarvitsee edelleen parantamista, ja Suomen meriympäristön tila 2024 taustamateriaaleineen kuvaa haasteita ja mittasuhteita hyvin. Oikeaan suuntaan menevien yksittäisten toimenpiteiden suotuisten vaikutusten osoittaminen voi olla vaikeaa meriympäristössä samanaikaisesti esiintyvien erilaisten päästöjen, prosessien tai paineiden yhteisvaikutuksen vuoksi ja välimatka yksittäisten meriympäristön tilan kuvaajien ja yksittäisten toiminnanharjoittajien mahdollisuuksien välillä voi olla hyvin pitkä.

Suomen Satamat ry kannustaisi siksi mahdollistamaan oikeansuuntaisten uudenlaisten toimenpiteiden edistämistä edelläkävijöille ja niiden vaikutusten seuraamista toiminnan jatkuessa. Näin yksittäisiä toimenpiteitä pystyttäisiin joukkoistamaan meriympäristön hyväksi.