Sisävesiliikenteen kehittäminen vaatii panostuksia ja kehittämistoimia, mutta etenee parhaiten muilla kuin RIS-direktiivissä ehdotetuilla keinoilla

Suomen Satamat ry (info a Suomensatamat.fi), 4.4.2024

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdenmukaistetuista jokitiedotuspalveluista (RIS) Euroopan yhteisön sisävesillä annetun direktiivin 2005/44/EY muuttamisesta (nk. RIS-direktiivi)

Suomen Satamat ry. kiittää mahdollisuudesta lausua yllä mainitussa asiassa.

Suomen Satamat tukee komission ehdotuksen pääasiallisia tavoitteita varmistaa jokitiedotuspalvelun saatavuus ja yhdenmukaiset standardit, edistää sisävesikuljetusten yhdistämistä multimodaalisiin matkaketjuihin, tukea digitaalisten ratkaisujen laajempaa käyttöönottoa ja yhteensopivuutta sekä vastata tietosuoja-asioihin liittyviin haasteisiin. Direktiiviehdotus tukee Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita, joihin kuuluu tavoite siirtää merkittävä osa sisämaan tavarankuljetuksesta rautateille ja sisävesille. Suomen Satamat ry pitää tärkeänä, että sisävesiliikennettä edistäviä aloitteita viedään eteenpäin sekä yleiseurooppalaisella tasolla, että kansallisesti.

Suomen Satamat ry yhtyy U-kirjelmässä esitettyyn valtioneuvoston kantaan, eikä pidä tarkoituksenmukaisena, että Saimaan vesistöalue kuuluisi direktiivin soveltamisalaan jatkossakaan. Sisävesiliikenteen kehittämisen Suomessa kansallisesti ja yleiseurooppalaisten liikennepoliittisten tavoitteiden mukaisesti vaatii panostuksia ja kehittämistoimia, mutta sisävesiliikenteen potentiaalia voidaan arvioida kasvatettavan Suomessa paremmin muilla kuin direktiivissä ehdotetuilla keinoilla. Saimaan vesialueen liikenne on hiljentynyt Venäjän Ukrainan hyökkäyssodan seurauksena. On kuitenkin tärkeää, että sisävesien tavaraliikenne huomioidaan liikenneverkon strategisessa kokonaisuudessa. Toimiva sisävesiliikenne turvaa metsäteollisuuden raaka-ainekuljetukset ja on tärkeä itäisen Suomen elinvoimatekijä. Sisävesillä liikkuvien kuljetusten siirtäminen rauta- tai maanteille ei ole väyläverkoston kunnon ja kapasiteetin takia mahdollista, eikä liikennepoliittisesti tavoiteltavaa. Saimaan liikenteen kehittämismahdollisuuksia on tarve tarkastella osana Itä-Suomen elinvoimaohjelmaa, jossa erikseen huomioidaan satamien kehittäminen, infrastruktuurin ja takamaayhteyksien parantaminen (ml. toteutettavuusarviointi mahdollisen uuden kanavayhteyden vaihtoehdoista) sekä vihreän siirtymän edistäminen. Toteutuksen osalta tulee tähdätä CEF-rahoituksen hyödyntämiseen.


Suomen Satamat ry

Piia Karjalainen 

Toimitusjohtaja