Suomi hakee EU:n rahoitustukea useille liikennehankkeille

Suomen Satamaliitto ry, 9.3.2020

Suomen valtio ja eräät muut toimijat hakevat kuudelle liikennehankkeelle Euroopan komissiolta rahoitustukea.

Rahoitusta haetaan Verkkojen Eurooppa-ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility). Raha-asiainvaliokunta puolsi hakemuksia 13.2.2020. Raha-asiainvaliokunnan kokouksessa 20.2.2020 käsitellään loput CEF-tukea koskevat hankkeet.

Euroopan komission myöntämän rahoituksen tavoitteena on edistää Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) investointeja.

Tuen saaminen edellyttää kansallista rahoitusta. Hankkeiden tulee alkaa viimeistään 26.8.2020 ja valmistua 31.12.2023 mennessä.

EU:n CEF-rahoitustukea haetaan seuraaville hankkeille:

- Liikenne- ja viestintäministeriö hakee Kouvola-Kotka-Hamina-raideyhteyden parantamisen suunnitteluun 1,94 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 3,88 miljoonaa euroa. Tämä rataosuus on merkittävä Kouvolan sekä Kotkan ja Haminan satamien välinen tavaraliikenteen väylä TEN-T-ydinverkon Skandinavia-Välimeri-käytävällä. Ratakapasiteetin käyttöaste on korkea eikä nykyinen infrastruktuuri mahdollista merkittävää junaliikenteen kasvua.

- Liikenne- ja viestintäministeriö hakee raideliikenteen kehittämiseen yhteysvälillä Oulu-Laurila-Tornio-Haaparanta 1,6 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 3,2 miljoonaa euroa. Tämä alue on kansainvälisten kuljetuskäytävien solmukohta ja osa vireillä olevaa TEN-ydinverkkokäytävän laajennusta Perämerenkaaren ympäri Oulusta Luulajaan. Hankkeen tavoitteena on parantaa rautatiekuljetusten kuljetustehokkuutta ja teollisuuden kilpailukykyä sekä mahdollistaa henkilöjunaliikenteen tarjonnan jatkaminen Suomen ja Ruotsin välillä.

- Suomalaiset ei-valtiolliset toimijat hakevat yhteensä 12,37 miljoonaa euroa CEF-rahoitustukea. Hankkeet liittyvät pääosin siihen, että TEN-T satamilla tulee olla maasähkö käytössä vuoden 2025 loppuun mennessä. Tukea haetaan Helsingin sataman maasähköhankkeisiin yhdessä Tallinnan sataman sekä Itämeren muiden satamien kanssa. Lisäksi tukea haetaan Naantalin ja Kapellskärin sataman välisen sujuvuuden kehittämiseen, mm. alusten automaattiseen kiinnitysjärjestelmään, maasähköön ja alusten lastausramppeihin tehtäviin muutoksiin.

Lisätietoja: liikenneneuvos Marjukka Vihavainen-Pitkänen, p. 0295 34 2685 

Edellä lueteltujen lisäksi Suomen valtio hakee Turun tunnin junan ja Suomi-radan suunnitteluun Euroopan komissiolta rahoitustukea. Lisäksi rahoitusta haetaan Espoon radan suunnitteluun, Pasila–Riihimäki-radan parantamiseen ja Vantaan ratikalle. Rahoitusta haetaan Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility), joka edistää Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) investointeja. Raha-asiainvaliokunta puolsi näitä hakemuksia 20.2.2020.

EU:n CEF-rahoitustukea haetaan seuraaville hankkeille: 

  • Liikenne- ja viestintäministeriö hakee raideliikenteen kehittämiseen yhteysvälillä Helsinki-Turku 37,5 miljoonaa euroa. Hankkeen suunnittelun kokonaisbudjetti on 75 miljoonaa euroa. Helsinki–Turku-yhteys on tärkeä osa TEN-T-ydinverkon Skandinavia–Välimeri-käytävää. Nykyinen junayhteys Helsingistä Turkuun on mutkikas ja hidas. Rahoitusta haetaan Espoo–Salo-oikoradan suunnitteluun. Espoo–Salo-oikorata lyhentäisi Helsinki–Turku-rataa. Se mahdollistaisi nopean kaukoliikenteen Helsingin ja Turun välillä sekä lähiliikenteen kehittämisen Kirkkonummen ja Lohjan sekä Vihdin suuntaan. Lisäksi rahoitusta haetaan Salo–Turku-kaksoisraiteen suunnitteluun. Kaksoisraide mahdollistaisi enemmän junavuoroja ja junien sujuvan kohtaamisen Salon ja Turun välillä.
  • Liikenne- ja viestintäministeriö hakee Espoon radan rakennussuunnitteluun 11 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 22 miljoonaa euroa. Hankkeeseen kuuluu radan, siltojen ja tunnelin suunnittelua. Espoon rata on osa Turun tunnin juna -kokonaisuutta. Espoon radan suunnittelu on edellä Turun tunnin junan hankeyhtiön toimialaan kuuluvia tehtäviä, eikä se kuulu hankeyhtiön toimialaan. Hankkeelle ei ole osoitettu erillistä rahoitusta valtion talousarviossa.
  • Liikenne- ja viestintäministeriö hakee 11,7 miljoonaa euroa Helsinki–Tampere-radan kehittämiseen. Hankkeen kokonaisbudjetti on 23,4 miljoonaa euroa. Helsinki–Tampere-yhteys on vilkkaasti liikennöity osuus, joka kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T-ydinverkkoon. Tukea haetaan Helsinki–Tampere-selvitykselle, johon kuuluu Pasilan ja Keravan välinen Lentorata sekä yhteys Tampereelle. Yhteys Tampereelle voidaan toteuttaa joko uutena ratalinjauksena Helsinki-Vantaan lentoasemalta tai kehittämällä nykyistä päärataa Riihimäen ja Tampereen välillä. Suomi-radan suunnittelukustannuksiksi on arvioitu 150 miljoonaa euroa.
  • Liikenne- ja viestintäministeriö hakee 6,5 miljoonaa euroa raideliikenteen kehittämiseen Pasilan ja Riihimäen välillä. Hankkeen kokonaisbudjetti on 13 miljoonaa euroa. Hankkeelle ei ole osoitettu erillistä rahoitusta valtion talousarviossa.
  • Vantaan kaupunki hakee 10,15 miljoonaa euroa CEF-rahoitustukea Vantaan ratikan suunnitteluun osana Helsingin pikaraitiotieverkkoa. 

Euroopan komission myöntämän rahoituksen tavoitteena on edistää Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) investointeja. Tuen saaminen edellyttää kansallista rahoitusta. Hankkeiden tulee valmistua 31.12.2023 mennessä.

CEF-tuesta päätetään hankkeiden kelpoisuustarkastuksen jälkeen. Komission alustavan ilmoituksen mukaan rahoituspäätökset tehdään kesä-heinäkuussa 2020.

Lisätietoja valtioneuvoston päätöksistä:

Turun tunnin juna: yksikön johtaja Miikka Rainiala, p. 029 534 2051
Suomi-rata: yksikön johtaja Sanna Ruuskanen, p. 029 534 2077
Muut hankkeet: yksikön johtaja Timo Kievari, p. 029 534 2620