EU:n komissio esittää Euroopan kattavaa satamaverkostoa

Suomen Satamaliitto ry (info a satamaliitto.fi), 15.12.2021

Komission esitys uudeksi TEN-T liikenneverkoiksi on julkaistu 14.12. Esitystä ryhdytään neuvottelemaan komission, parlamentin ja jäsenvaltioiden kesken. Suomen satamien kannalta komission esitys ei ole täysin tyydyttävä.

Suomen Satamaliitto ry on esittänyt Suomen valtiolle, että oikeudellisen ennustettavuuden nimissä kaikki nykyiset satamat säilyisivät TEN-T kartalla ja uutta verkkoa täydennettäisiin niillä satamilla, joiden teknisesti tilastoista lasketut liikennevolyymit mahdollistavat uuden TEN-T aseman.

EU:n liikenneverkko olisi jatkossa kolmitasoinen, jossa laajimman verkon muodostaa edelleen ns. kattava verkko ja keskitetymmän verkon ns. ydinverkko. Näiden ohella komissio esittää perustettavaksi laajennetun ydinverkon, joka koskisi käytännössä henkilöliikenteen raideverkkoa ja sen kehittämistä kohti ”high speed” raideverkkoa.

Satamien kohdalla komission esitys sisältää lainsäädäntöteknisesti useita kiinnostavia ja myönteisiä piirteitä: satamat määriteltäisiin jo luonteensa vuoksi rajat ylittäviksi toiminnoiksi, minkä tulisi tarkoittaa lähtökohtaisesti nykyistä edullisempaa asemaa saada EU:n yhteisrahoitusta. Nykyinen Merten Moottoritiet -ohjelma muutettaisiin pysyvämmäksi olemukseksi TEN-T suuntaviivalainsäädäntöön. Uusi nimitys olisi EU Maritime Space. Mikäli komission esitys hyväksytään, tarkoittaisi se myös sitä, että EU-tukien piiriin voitaisiin hyväksyä kahden kotimaisen sataman välisen meriyhteyden vahvistaminen tai kahden kattavan verkon sataman välisen yhteyden vahvistaminen.

EU:n komission esityksessä korostuu multimodaaliajattelu, jossa yhdeksi uudeksi elementiksi nousee Urban Nodes -käsite, jolla tarkoitetaan yli 100.000 asukkaan kaupunkikeskusta. Samalla satamat katsotaan lainsäädännössä määritelmällisesti solmukohdaksi (node), joka yhdistää useita kuljetusmuotoja.

Suomen valtio on käynyt kahdenväliset neuvottelut komission virkamiesten kanssa ennen kuin komissio antoi esityksenä. Suomen valtio tavoitteli laajennetulle ydinkäytävälle yhtä uutta ydinverkon satamaa. Tätä tavoitetta tuettiin vahvasti myös eduskunnan käsittelyssä. Samoin Suomen Satamaliitto on tukenut tavoitetta. Komission esitys ei kuitenkaan sisältänyt nykyisten ydinverkon satamien ohella esitystä uudeksi ydinsatamaksi Suomeen.

Ilahduttavana esityksenä on kahden sisävesisataman nostaminen EU:n TEN-T kattavaan verkkoon. Saimaan vesialue on ollut jo nykyisellään merkittynä vesialueena ydinverkkoon, ja jatkossa Saimaan Satamat Oy (Joensuu) ja Free Zone Lappeenranta Ltd nousisivat kattavan verkon sisävesisatamiksi Suomessa.

Kaiken kaikkiaan TEN-T satamaverkkoesitys on kokonaislaajuudeltaan kutakuinkin nykyisen kaltainen pienin muutoksin, sikäli mikäli komission esitykseen ei tehdä korjauksia neuvotteluprosessin johdosta.