Satamille opas alusjätelainsäädännön uudistuksista

Suomen Satamaliitto ry (info a Satamaliitto.fi), 28.6.2022

BSAG:n toimeksiantama Turun AMK:n raportti kampaa auki uudistuneen alusjätelainsäädännön ja tarkastelee miten se vaikuttaa toimintatapoihin suomalaisissa kauppamerenkulun satamissa.

Uudistunut alusjätedirektiivi tuli voimaan 2019 ja se pantiin täytäntöön kansalliseen lainsäädäntöön 29.6.2021. Uudistunut lainsäädäntö korostaa ympäristönäkökantoja ja vastuullisia toimintatapoja. Muutosvaikutuksissa korostuvat toimintatapojen yhtenäistyminen ja tiedon saatavuuden paraneminen. Lakiuudistusten myötä alusten jätteiden jättämistä tullaan valvomaan tarkemmin ja aluksia kannustetaan hinnoittelulla jätteen määrän vähentämiseen sekä parempaan lajitteluun. Satamahaastatteluissa kävi ilmi, että toimintaympäristön muutoksissa selkeä työnjako, sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä säännöllinen ja avoin keskustelu auttavat ajantasaisen tiedon sisäistämisessä ja oikea-aikaisessa reagoinnissa. 

Lakimuutokset vievät oikeaan suuntaan merenkulun kestävyyden kannalta: alusjätteiden vastaanottolaitteet ja lajitteluvaatimukset aluksia kohtaan yhdenmukaistuvat koko EU:n alueella. Näin ollen myös jätteiden kierrätysmahdollisuudet paranevat. Käymäläjätevesien jättämiseen ja vastaanottoon tulee paremmat mahdollisuudet, joka on merkittävä muutos Itämeren rehevöitymisen kannalta. Satamien jätehuollon rooli on muuttumassa oman alueensa puhtaanapidosta kiertotalouden ja kestävän logistiikan edistäjäksi. 

Lataa ja lue “Uudistuvan lainsäädännön vaikutus kauppamerenkulun satamien jätehuoltoon” -raportti ammattikorkeakoulujen yhteisestä tietokannasta