Venäläisen vaunukaluston poikkeuskäyttö

Suomen Satamaliitto ry (info a Satamaliitto.fi), 27.10.2022

Venäjän kiellettyä raakapuun viennin EU:n alueelle Suomen raakapuun hankintalähteet ovat muuttuneet, samoin kuin kuljetusreitit. Metsäteollisuuteen on muodostunut vaunupula, koska tuonnissa on käytetty pääasiallisesti kalustoyksiköitä, joiden käyttö on EU:n ja Suomen lainsäädännön nojalla ollut rajattu vain kansainvälisiin rautatiekuljetuksiin.

Kemianteollisuudella on nykytilanteessa puolestaan erityisesti ammoniakin raidekuljetuksissa käytettävien kemikaaliyksiköiden puutetta. Korvaavan, pelkästään kotimaiseen käyttöön tarkoitetun kaluston hankinta ei ole mahdollista nopeasti kummallakaan teollisuudenalalla.

Kuinka tilannetta voidaan helpottaa?

Tilannetta helpotetaan raideliikennelain 80 §:ään sisältyvällä määräaikaisella poikkeusmenettelyllä, joka on voimassa 22.6.2022 - 31.12.2026. Sen perusteella OSJD-alueelle rekisteröityjä puutavara- ja säiliökuljetuksiin tarkoitettuja kalustoyksiköitä saa käyttää myös Suomen sisäisiin puutavara- ja kemikaalikuljetuksiin, jos kalustoyksikön omistaja on Suomessa toimiva yritys tai yhteisö, Suomessa toimivan yrityksen kokonaan omistama kolmannessa maassa toimiva tytäryritys taikka Suomessa toimiva lastinantaja on tehnyt pitkäaikaisen vuokrasopimuksen Euroopan talousalueelle sijoittuneen vaunukaluston omistajan kanssa kaluston käytöstä.   

Satamaliitto korosti lausunnossaan, että OSJD/GOST yksiköiden käyttö tulisi olla mahdollista kaikissa raideliikennesatamissa.  

Liikenne- ja viestintäministeriö perusti elokuussa 2022 määräaikaisen OSJD/GOST-seurantaryhmän, jonka tehtävinä on: 

- seurata OSJD/GOST-standardin mukaisen kaluston mahdollisia vaikutuksia rautatieturvallisuuteen, rataverkkoon, ratakapasiteetin riittävyyteen ja rautatiemarkkinoihin;  
- välittää tietoa viranomaisten ja muiden sidosryhmien välillä kaluston käyttöön mahdollisesti liittyvistä ongelmista, jotta viranomaiset ja muut toimijat voivat tarvittaessa ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin;  
- seurata ja arvioida kaluston huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä kysymyksiä; ja  
- seurata sitä, miten rautatieyritysten, metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden yritysten EU-vaatimusten mukaisen kaluston hankinta etenee.  

Ryhmässä ovat edustettuina hallinto, rautatieyritykset ja toimialat: LVM, Traficom, Väylävirasto, VR-Yhtymä Oy, Fenniarail Oy, Operail Finland Oy, Ratarahti Oy ja Aurora Rail Oy, Metsäteollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Yara Suomi Oy ja Suomen Satamaliitto ry. Satamaliiton edustajat seurantaryhmässä ovat Tarnanen-Sariola sekä Metsäkallas/Rauman Satama Oy.   

Satamaliiton Raideryhmässä seurataan OSJD/GOST-yksiköiden mahdollisia vaikutuksia satamien rataverkoilla, joita voidaan tarvittaessa nostaa käsittelyyn LVM:n OSJD/GOST-ryhmän työssä.