NEMO tuo tehokkuutta satamakäynteihin

Suomen Satamat ry (info a Satamaliitto.fi), 8.5.2023

Merilogistiikan digitalisaatio on ottanut viime vuosina valtavia harppauksia eteenpäin. Reaaliaikaisen tiedonjaon ja prosessien automatisoinnin keskiössä on uusi Meriliikenteen ilmoituspalvelu NEMO, joka täyttää EU:n asettamat lakisääteiset EMSW-velvoitteet, mutta tarjoaa samalla Suomen satamatoimijoille uusia työkaluja satamakäyntien ja niihin liittyvän logistiikkaketjun tehostamiseen, tiedonkulun parantamiseen sekä manuaalisen työn vähentämiseen.

Millaisia hyötyjä NEMO:n tarjoama dynaaminen tilannekuva tuo eri toimijoille? Kuinka NEMO:n avulla voidaan vähentää satamatoimijoiden turhaa työtä ja tehostaa koko kuljetusketjua?

Satamissa toimivan logistisen palapelin järkevä rakentaminen mahdollistaa paremman käyttöasteen eri toimijoiden resursseille. Esimerkiksi aikaresursseja voidaan kohdistaa nykyistä tehokkaammin arvoa tuottavaan työhön, kun tieto kulkee automaattisesti eri osapuolten välillä ja satamissa vältytään turhalta odottamiselta. Tämä tehostaa toimintaa myös taloudellisesta ja ympäristövastuullisesta näkökulmasta. NEMO-lisäarvopalvelujen digitaaliset ratkaisut mahdollistavat reaaliaikaisen tiedonkulun koko kuljetusketjun välillä sekä tiedon personoinnin eri toimijoiden tarpeisiin. Tämä kaltainen ekosysteeminen toiminta on avain satamien ja oikeastaan koko Suomen kilpailukyvyn ylläpitämiseen. 

NEMO on merenkulun ”yhden ikkunan” palvelu  

NEMO on Suomen ratkaisu EU-asetukseen (2019/1239), jonka myötä aluskäyntien ilmoittaminen harmonisoidaan EU-alueella vuoden 2025 aikana. Asetus edellyttää, että kukin jäsenvaltio perustaa tietopalvelun, joka kerää yhden kerran ilmoittamisen periaatteella vaaditut tiedot yhteen EU-tasolla harmonisoituun tietojärjestelmään. Meriliikenteen ilmoituspalvelu NEMO toteuttaa Suomeen uuden MSW-järjestelmän (Maritime Single Window), jonka päätavoitteena on vastaanottaa satamakäyntiin liittyvät viranomaisilmoitukset, jakaa ne eri viranomaisille sekä keventää samalla eri keinoin aluksen tai aluksen edustajan hallinnollista taakkaa.

Alusten satamakäyntien ilmoitusvelvoitteet säilyvät samoina kuin tähänkin saakka, mutta tiedon toimitustapa muuttuu, kun ilmoitusmuodollisuuksiin liittyviä velvoitteita yksinkertaistetaan. Hallinnollinen taakka kevenee kertailmoittamisen periaatteen myötä, kun aikaisemman satamakäynnin tietoja voidaan hyödyntää seuraavan satamakäynnin pohjana. Samalla automatisoidaan tiedonkulkua ja optimoidaan ilmoituksiin liittyviä työnkulkuja. NEMO-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa laajempi tiedonvälitys eri toimijoiden välillä ja siten edistää merilogistiikan tehokkuutta, digitalisaatiota sekä ympäristöystävällisyyttä. 

Sama tilannekuva koko kuljetusketjulle 

NEMO luo eri tietoja yhdistämällä reaaliajassa dynaamista aikajanaa, jossa näkyvät alustavat satamakäynnin vaiheet, ajat ja toimijat yhdistettynä tietoon toteutuneista tapahtumista ja tulevien tapahtumien ennusteista. Kaikki osapuolet hyötyvät tiedon läpinäkyvyydestä, joka mahdollistaa kunkin toimijan tehokkaamman oman operoinnin suunnittelun, satamakäynnin ketjun optimoimisen kokonaisuudessaan sekä paremman reagoinnin muutoksiin hyvissä ajoin. Päällekkäisen työn ja inhimillisten virheiden määrä vähenee, kun toimijoiden ei tarvitse enää kerätä tietoa manuaalisesti eri järjestelmistä ja dokumenteista, vaan tieto on luotettavaa ja saatavilla NEMO:sta oikea-aikaisesti.   

Dynaamista aikajanaa voivat seurata laivan edustajien lisäksi esimerkiksi luotsaus, satama, alus- ja huolintapalvelut, logistiikkatoimijat, viranomaiset sekä laivassa kulkevan rahdin ostajat ja myyjät. NEMO:sta pystytään seuraamaan tietoja mm. pakollisista ilmoitusvelvollisuuksista, laivan ja rahdin liikkeistä, ilmoituksia rahdista tai statuksen muutoksista sekä ennusteita tulevista liikkeistä. Statuksen muutoksista saa halutessaan tilattua ilmoituksen, mikä helpottaa entisestään tilannekuvan seuraamista. Kaikki NEMO:ssa oleva data ei kuitenkaan ole kenelle tahansa avointa, vaan kukin toimija saa oman operointinsa kannalta välttämättömät tiedot. Tiedonjako tapahtuu läpinäkyvästi käyttötapauksien kautta ja tiedon omistajalla on hallinta mihin tietoa käytettään, kaikki toimijat eivät myöskään ole NEMO käyttäjiä ja rajapinnat ovat merkittävässä roolissa tiedonvaihtoratkaisun toteutuksessa. 

Yksilöity satamaopastus sekä optimoidut saapumis- ja lähtöajat

Satamakäynnin ketju muodostuu, kun käynnin aikana tarvittavat toimijat antavat raamit oman operointinsa valmiudelle. NEMO tukee näiden tietojen pohjalta JIT (Just In Time) ja Virtual Port Arrival (VPA) toteutuksia, jolloin satama, satamaoperaattori tai vaikka varustamo kykenee luomaan ehdotuksen laivan optimaaliselle saapumisajalle, joka mahdollistaa määrätyn lastausikkunan puitteissa edellisen lastin purkamisen, huoltotoimet ja lastauksen niin, että ylimääräinen odottelu ja seisoskelu minimoidaan. Toisin sanoen: alus tähtää satamaan sellaisena ajankohtana, kun satamassa ollaan valmiudessa tarvittavia purku-, lastaus- ja huoltopalveluita varten. Alus voi puolestaan lisätä jo ennakkoon aikajanalle näkyviin aikoja, jolloin esimerkiksi muonitus-, polttoaine- ja aluspalvelutoimituksia ei voida tehdä vaikkapa miehistön vaihdon vuoksi. ja nämä tarpeet aikatauluineen voidaan välittää eri toimijoiden toiminnanohjausjärjestelmiin. Ylimääräiseltä odottelulta vältytään, kun eri vaiheiden operointi voidaan suunnitella peilaten muiden osapuolten valmiutta toimia. 

 
Laivan saapumiseen liittyvät arvioitu saapumisaika (ETA) saadaan NEMOsta automaattisesti ja sen muutokset päivittyvät VTS-tilannekuvan ja koneoppismallienperusteella. Aluksen laituriin kiinnitys tieto (ATA) on saatavilla heti, kun alus on kiinnitetty satamaan, ja NEMO:n ansiosta siitä on olemassa vain yksi versio. Tämä mahdollistaa purun aloittamisen ilman tiedonkulusta aiheutuvia viiveitä. Vastaavasti reaaliaikainen ATD-tieto on saatavilla NEMO:sta heti, kun alus on irrotettu satamasta. Tehokas ja oikea-aikainen satamakäynti lyhentää alusten kääntöaikoja satamassa, mikä puolestaan lisää merellä oloaikaa. Tämän ansiosta alukset voivat ajaa taloudellisemmin ja säästää polttoainekuluissa. Satama hyötyy välillisesti lyhyemmistä kääntöajoista, sillä käyntimääriä voi olla suhteessa enemmän.

 NEMO tehostaa myös viranomaisten työtä. Eri viranomaisjärjestelmät on integroitu NEMO:n järjestelmään ja oikeat tiedot saadaan niitä tarvitseville viranomaisille, kuten mahdolliset tarkennuspyynnöt ilmoittajille saadaan saman yhden ikkunan kautta. Lisäksi väylämaksuprosessi on NEMO:ssa pitkälle automatisoitu ja selkeä: järjestelmästä saadaan suoraan useimmat väylämaksuun tarvittavat tiedot, minkä lisäksi valtuutetut toimijat saavat lisätietopyynnöt ja päätöksenteon statuksen NEMO:n kautta.  

Varmempaa tiedonkulkua ja vähemmän manuaalista työtä 

Ylimääräisen manuaalisen seurannan, tarkastamisen ja näppäilyn automatisointi mahdollistaa sen, että toimijoilla jää enemmän aikaa arvoa tuottaviin tehtäviin. Prosesseja järkeistämällä ja tiedon läpinäkyväksi tekemisellä vähennetään turhaa paperityötä, mikä tekee vaadittujen ilmoitusten lähettämisestä vaivatonta ja parantaa tiedon oikeellisuutta. Kun tietoa hallitaan digitaalisesti ja jaetaan keskitetysti, päivittyy tarkentuva tieto kaikille toimijoille NEMO:n kautta reaaliajassa. Näin suunnittelun tarkkuus kasvaa ja mahdolliset muutokset saadaan tietoon ajoissa. 

Paremmasta tiedonkulusta hyötyvät kaikki. Kokonaisketjun kannalta on esimerkiksi oleellista, että polttoaine-, muonitus- ja jätehuoltotoimijat ovat oikea-aikaisesti paikalla. He hyötyvät kokonaiskuvasta voidessaan ajoittaa oman toimintansa järkevästi ja tehokkaasti sekä oman että aluksen aikataulun kannalta. Satama puolestaan hyötyy, kun heillä on kokonaiskuva satama-alueen toiminnasta ja ennusteet eri satamakäynnin skenaarioista. Ilmoittajat välttyvät erilaisten sanktioiden aiheuttamalta harmilta NEMO:n muistuttaessa tarvittavista ilmoituksista, ja kun viestintä tapahtuu suoraan eri osapuolten välillä, eikä tärkeää tietoa jää inhimillisten virheiden vuoksi välittämättä. Kaikki tämä edistää aluksen kannalta mahdollisimman sujuvaa ja lyhyttä pysähdystä satamassa. 

Paremman tiedonkulun tärkeys korostuu erityisesti ennakoimattomien tilanteiden edessä. Nopea ja ajan tasainen tiedonkulku mahdollistaa sen, että eri toimijat saavat tiedon viivästyksestä aikataulussa ja kokonaisketju saadaan optimoitua uuden tilanteen vaatimalla tavalla. 

NEMO auttaa optimoimaan sidosryhmien omaa operointia 

Kun tieto liikkuu eri toimijoiden välillä ilman turhia viiveitä, voivat osapuolet optimoida omaa toimintaansa: yksittäisen satamakäynnin vaiheet saadaan ajoitettua mahdollisista muutoksista huolimatta järkevästi, ja jokainen toimija saa rakennettua toimivan työkokonaisuuden myös oman operointinsa kannalta.  

NEMO:n tehtävälistanäkymä voidaan räätälöidä oman roolin ja toimenkuvan mukaisesti sopivaksi, esimerkiksi niin, että kaikki hoidettavat alukset, niiden avoimet tehtävät, määräajat ja ilmoitukset ovat helposti nähtävillä yhdellä silmäyksellä. Järjestelmään syötettyjä tietoja voidaan hyödyntää monipuolisesti laivan saapumiseen ja lähtöön liittyvien konkreettisten logistiikkatoimien lisäksi muihin toimiin, kuten laskutukseen, raportointiin ja tilastointiin. 

Kaikkea ei ole mahdollista saada kerralla valmiiksi, mutta tavoitetilaa kohti tehdään systemaattisesti työtä kaikkien sidosryhmien kanssa. Visiona on, että vuonna 2030 satamakäyntien optimoidut satamakäynnit ja lyhentyneet kääntöajat tehostavat satamien toimintaa ja mahdollistavat siellä toimivien organisaatioiden tuottavuuden kasvamisen. Digitalisaation, tiedonvaihdon ja prosessien parantamisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestää sillä esimerkiksi uudet ympäristöystävällisemmät aluspolttoaineet tulevat olevaan vielä erittäin pitkään merkittävästi kalliimpia kuin fossiiliset polttoaineet, jolloin satamakäynnin ja koko merimatkan optimointi on keskeisessä roolissa merirahdin kustannusten hallinnassa. NEMO tulee olemaan tämän onnistumisen kannalta keskeisessä osassa. Jokainen toimija hyötyy siitä, että puhalletaan yhteen hiileen ja optimoidaan kokonaisuutta. 

nemo -

Olli Soininen 
Hankepäällikkö