Euroopan satamien ympäristöraportti 2023: ilmastonmuutos jälleen suurin ympäristöhuoli

Suomen Satamat ry (info a Suomensatamat.fi), 24.11.2023

Euroopan satamaorganisaatio ESPO on julkistanut vuotuisen ympäristöraporttinsa EcoPortsinSights 2023. Ympäristöraportti osana EcoPorts-aloitetta on edistämässä ekologisuutta Euroopan satamissa. Raporttiin on kerätty tietoja yli 90 Euroopan satamasta 20 maasta. Raportti tarjoaa ESPO:lle ja Euroopan päättäjille kriittistä tietoa päätöksentekoon.

Raportissa korostuu, kuinka ilmastonmuutos on jo toisena peräkkäisenä vuotena Euroopan satamien suurin ympäristöhuoli. Ilmastonmuutos pysyy edelleen satamien keskeisenä huolenaiheena, sillä satamat tunnistavat tärkeyden päästöjen vähennyksessä ja ilmastonmuutoksen vaikutusten lievennyksessä. Pyrkimykset vähentää hiilijalanjälkeä, siirtyminen puhtaisiin energialähteisiin ja kestävien käytäntöjen toteuttaminen ovat satamille keskeisiä. Ilmastonmuutoksen lisäksi ilmanlaatu ja energiatehokkuus ovat merkittäviä huolia. Vaikka alle puolet satamista kokivat ilmastoon liittyviä toiminnallisia haasteita, yli kolme neljäsosaa satamista huomioi ilmastonmuutoksen sopeutumisen uusien infrastruktuurihankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Euroopan satamien 10 tärkeimmän prioriteetin osalta vuoden 2023 tulokset osoittavat, että viisi ensimmäistä painopistettä säilyttävät asemansa edellisvuodesta: Ilmastonmuutos, ilmanlaatu, energiatehokkuus, melu ja veden laatu. Vaihtelua on kuitenkin tapahtunut neljän seuraavan prioriteetin järjestyksessä: suhteet paikallisyhteisöihin, alusjätteet, sataman jäte, sataman kehittäminen (maa-alueisiin liittyvä) ja ruoppaustoimet. Viimeisessä painopisteessä on tapahtunut huomattava muutos, sillä ruoppaustoimet ovat muuttuneet.

2023 ESPO priorities

Raporttiin osallistuneista satamista 92 % ovat ottaneet käyttöön ympäristöseurantaohjelman, ja kolme eniten seurattua indikaattoria olivat veden laatu, satamajäte ja energiatehokkuus. Satamista 57 % tarjoaa maasähköä yhdellä tai useammalla laituripaikalla. Lisäksi 52 % satamista suunnittelee lisäävänsä OPS:n tarjontaa seuraavan kahden vuoden aikana. Satamista 63 % tarjoaa eriytettyjä maksuja aluksille, jotka ylittävät sääntelystandardit. Eriytettyjen maksujen tarjoamisessa keskeisinä kriteereinä ovat alusten varmistama jätehuolto (57 %) ja alusten varmistama ilmapäästöjen vähentäminen (55 %). Lisäksi 38 % satamista suunnittelee esittelevänsä ympäristöllisesti eriytettyjä satamamaksuja seuraavan kahden vuoden aikana. Raportin mukaan Euroopan satamat tehostavat ympäristöasioiden hallintaa sekä tärkeimpiä prioriteettejaan aiempaa enemmän. Yhä useammat satamat saavuttivat PERS-sertifikaatin, joka on satamien ainoa satamakohtainen ympäristöstandardi. 

Raportin tuloksena on selvää, että Euroopan satamat ovat aktiivisesti sitoutuneet ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen. Tämä trendi on ollut huomattavissa jo vuodesta 2013 lähtien ja ilmenee jatkuvina parannuksina eri indikaattoreissa. Eri ympäristön hallinnan indikaattoreiden tehostuminen heijastelee Euroopan satamien aktiivista roolia ja sitoutumista ympäristöasioiden edistämiseen. 

”Ympäristöraportin avulla voimme seurata tärkeitä ympäristöindikaattoreita, jotka ovat hyödyllisiä AFIR:n kaltaisten tärkeiden ”Fit for 55”-aloitteiden täytäntöönpanon valvonnassa. Raportti auttaa myös hankkimaan tietoa ilmastonmuutoksen resilienssiä koskevista kysymyksistä, jotka ovat myös komission agendalla. Raportti osoittaa jälleen kerran, että huomattava osa satamien ympäristöponnisteluista on edelleen ennakoitavia ja alhaalta ylöspäin suuntautuvia. Toivomme, että voimme jatkaa verkoston laajentamista ja näin vahvistaa tulosten edustuksellisuutta” kommentoi ESPO:n pääsihteeri Isabelle Ryckbost.