Satamien EU-rahoituksesta

Suomen Satamat ry (info a Suomensatamat.fi), 17.4.2024

Nykyinen EU:n monivuotinen rahoituskehys (MFF) kattaa vuodet 2021–2027 ja on puolessa välissä. Kesäkuussa pidetään EU-vaalit ja seuraavasta MFF:stä saadaan komission ehdotus noin vuoden kuluttua. Mitään varmuutta ei vielä ole tulevasta tukirahoituksesta vuosille 2028–2034 ja sen painotuksista, mutta seuraavat asiat nousivat esille Verkkojen Eurooppa -päivillä Brysselissä 2.-5.4.2024:

- MFF budjetti ei kasva nykyisestä, Verkkojen Eurooppa rahoitusinstrumentti (CEF) säilynee liikenteen osalta samalla tasolla

- Suurempi osuus MFF budjetista mahdollisesti jaetaan jäsenmaiden kautta palautumis- ja elpymistukivälinettä vastaavan suoritusperusteisen instrumentin avulla

- Rajat ylittävät liikennehankkeet sekä sotilaallinen liikkuvuus ja liikenneinfrastruktuurin kaksoiskäyttö tulevat olemaan etusijalla CEF rahoituksessa

Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) asetusuudistuksesta päästiin alustavaan sopuun joulukuussa 2023 ja uuden asetuksen odotetaan tulevan voimaan toukokuussa 2024. Uudistettu asetus on pohjana uuden CEF rahoitusohjelman neuvotteluissa. Asetus huomioi uutena asiana energiasatamien merkityksen ja satamien geostrategisen roolin. TEN-T liikenneverkon merenkulun ulottuvuus muuttuu Merten moottoriteistä (Motorways of the Sea) Eurooppalaiseksi merialueeksi (European Maritime Space) ja tuo mukanaan hakukohtaista joustavuutta lähimerenkulun CEF-rahoitukseen.

Syksyllä avautuvassa CEF Liikenne -haussa on todennäköisesti haettavissa tukea liikenteen telemaattisiin järjestelmiin sekä lähimerenkulkuun (European Maritime Space) uudistetun TEN-T asetuksen mukaisesti. Jatkossa lähimerenkulun hankkeisiin riittää kaksi kattavan verkon satamaa samasta jäsenmaasta, kun aiemmin vaatimuksena oli vähintään yhden ydinverkon sataman osallistuminen ja hankkeen jakautuminen kahteen jäsenmaahan. Komissiolla on mahdollisuus hakukohtaisesti tarkentaa vaatimuksia ja nähtäväksi jää, tuleeko muutokset jo syksyn hakuun. Eurooppalaisen merialueen hakukohde mahdollistaa satamainfrainvestoinnit, kunhan niillä tuetaan säännöllistä lähimerenkulun liikennettä satamien välillä. Kyseisessä hakukohteessa ei ole viime vuosina ollut suurta hakupainetta. Tämä mahdollisuus kannattaa suomalaisten satamien pitää mielessä!

Tällä hetkellä on avoinna vuosien 2024–2025 vaihtoehtoisten käyttövoimien infrastruktuurin haku CEF AFIF. Haulla tuetaan liikenteen sähköistymistä ja vedyn, ammoniakin ja metanolin käyttöönottoa. Satamat voivat hakea tukea esim. maasähkön syöttöön, sähköverkon vahvistamiseen, uusiutuvan sähkön tuottamiseen, satamakoneiden sähköistämiseen sekä vedyn, ammoniakin ja metanolin tankkausinfrastruktuurin rakentamiseen. Ilmastonmuutoksen torjunta ja päästövähennystavoitteet säilyvät tärkeinä teemoina myös tulevaisuuden hauissa.

Vuosien 2021–2023 aikana komissio on etupainotteisesti jakanut suurimman osa tämän rahoituskauden CEF budjetista. Vuoden 2023 yleisen haun tuloksia odotetaan kesällä 2024. Loppukaudesta 2025-2027 saattaa aueta palautuvien tukien uudelleenhakuja kattavan verkon ja ydinverkon hankkeille. Sotilaallisen liikkuvuuden haut (MILMOB) olivat auki vuosina 2021–2023 ja seuraava MILMOB-haku avautuu todennäköisesti vasta uudella rahoituskaudella vuonna 2028. Suomi pärjäsi hyvin MILMOB-hauissa, mutta haki hyvin vaatimattomasti tukea verrattuna Keski- ja Itä-Euroopan maihin.

Satamille ja merisektorille on investointeihin ja kehityshankkeisiin tarjolla myös muuta EU-rahoitusta. EU:n päästökauppavaroilla rahoitettu Innovaatiorahasto tukee innovatiivisia, merkittäviin päästövähennyksiin tähtääviä investointeja, myös meriliikenteeseen ja vihreisiin polttoaineisiin liittyen. Useammalla satamalla on kokemusta alueellisista Interreg-ohjelmista ja esim. LIFE-ohjelma tukee ympäristö- ja ilmastotoimia.

Eija Kanto
johtaja ja osakas
Wega Group Oy