Luonnos Valtioneuvoston asetukseksi vakavaa eläintautivaaraa koskevasta tiedottamisesta Euroopan unionin sisäisessä matkustajaliikenteessä

Suomen Satamaliitto ry, 4.12.2019

Lausuntopyyntö 1602/01.02/2019
Maa- ja metsätalousministeriö

Satamanpitoa harjoittavia yrityksiä edustava Suomen Satamaliitto ry kommentoi valmisteilla olevaa asetusta seuraavasti:

3 § tiedon jakamiseen velvoitetuista toimijoista

Yleisesti ottaen satamanpitäjä vastaa henkilöiden ja tuotteiden kuljettamiseen tarvittavasta satamainfrastruktuurista, mutta työnjako suprainfrastruktuurin (rakenteet, rakennukset) omistajuuden ja operoinnin osalta vaihtelee satamasta toiseen. Matkustajaterminaalit ovat osassa satamia esim. niitä käyttävän varustamon omistamia tai operoimia.

Esitämme edelliseen perustuen, että asetusluonnosta muutetaan seuraavasti (lisäykset lihavoituna):

Tiedonjakovelvollisuus on Suomen ja 2 §:ssä mainitun komission täytäntöönpanopäätöksen liitteessä mainitun jäsenvaltion väliseen matkustajaliikenteeseen käytettävän sataman tai lentoaseman pitäjällä sekä siellä matkustajaterminaalin omistavalla tai sen toiminnasta vastaavalla yrityksellä.

Jos afrikkalaista sikaruttoa esiintyy Suomessa, tiedonjakovelvollisuus on kaikilla Suomen ja muun jäsenvaltionväliseen matkustajaliikenteeseen käytettävän sataman tai lentoaseman pitäjillä, sekä niissä matkustajaterminaaleja omistavilla tai niiden toiminnasta vastaavilla yrityksillä.  

Matkustajien satamaterminaaleissa käyttämä aika on yleensä lyhyt, ja eläintautivaaran informaatio kilpailee matkustajien huomiosta muiden matkustamisen ja laivaan nousemisen edellyttämien tehtävien kanssa. Merimatkan aikana tiedottamiselle on tarjolla aikaa enemmän kuin satamaterminaalissa. Ulottamalla tiedottaminen varustamon välityksellä merimatkalle voidaan tiedottamisketjun kattavuutta lisätä merkittävästi. Tämä edellyttäisi lisämuutoksia 2 §:n muotoiluun. 

4 § tiedon jakamista koskevista vähimmäisvaatimuksista

Jalkaisin alukseen nousevat sekä autolla liikkuvat ja rekkojen kuljettajat käyttävät eri reittejä alukseen siirtyessään. Fyysiset ratkaisut tiedon jakamiseen ovat silloin erilaiset. Satamien käytännön järjestelyt ovat myös keskenään erilaisia.

Tietomateriaalien valmistelussa ja jakamisessa tarvitaan tämän vuoksi saumatonta ja ennakoivaa yhteistyötä viranomaisten (mm. Ruokavirasto) ja toimijoiden kesken. Sillä varmistetaan, että viranomaisten valmistelema aineisto valmistellaan muodossa, joka on yhteensopivaa satamassa eri matkustajaryhmille kohdistettujen tiedotuskanavien kanssa. 

Suomen Satamaliitto ry
Kirsti Tarnanen-Sariola
Apulaisjohtaja