Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Suomen Satamaliitto ry, 24.11.2020

VN/24131/2020

Yleishuomiot hallituksen esityksestä

Suomen Satamaliitto ry edustaa satamanpidon yhtiöitä (kilpailluilla markkinoilla tapahtuva satamanpito on yhtiöitetty 2015 alussa). Matkustajaliikenteen satamissa usein satamayhtiö vastaa terminaalitoiminnoista, samaan tapaan kuin esim. Finavia lentokentillä. Satamayhtiöt järjestävät myös rahtiliikenteen tarvitsemat terminaalipalvelut. Suomen suurimmat ympärivuotisen kansainvälisen matkustajaliikenteen satamat ovat Helsinki, Turku, Vaasa ja Naantali. Kansainvälistä risteilyliikennettä palvelee näiden lisäksi myös moni rahtisatama Suomen rannikon koko pituudella. 

Satamaliitto pitää tärkeänä, että matkustamisen (työ, liiketoiminta, matkailu) mahdollistavia yksinkertaisia malleja haetaan henkilöliikenteelle. Niitä tarvitaan nopeasti. Vaikka tautitilanne kuristaa lähiaikoina edelleen sekä Suomesta lähtevää että tänne saapuvaa matkailua, matkustamisen turvallisuusmenettelyjen tulee olla selkeitä ja yksinkertaisia jotta liikkumisen säännöt ovat ennakoidut ja tiedossa jo ennakolta, hyvissä ajoin. 

Mahdollistavatko toimenpiteet riittävästi ulkomaan matkailijoiden saapumisen Suomeen?

Matkustamisen menettelyitä on esityksessä yksinkertaistettu aiemmasta, mutta ne ovat edelleen käytännössä työläät todentaa ja hallinnoida, eivätkä siten pysty avaamaan matkustamista liikenne- ja matkailualan yritysten tarvitsemalla tavalla. Silloin kun tautitilanne lähtömaassa eroaa Suomessa vallitsevasta esitetyllä tavalla, matkan keston mukaiset menettelyt tarkoittavat matkustajien haastatteluja maahantulon yhteydessä. Vilkkaimmissa satamissa ne riittävät ruuhkauttavat maahan saapumisen jo silloin kun laivavuorolla saapuu kerrallaan muutama sata matkustajaa. Pakollinen toinen testi pitempään kestävillä matkoilla, myös oireettomilta, on omiaan lisäämään epäröintiä matkustuspäätöksestä.

Säännöllinen työperäinen matkustaminen meriteitse on nyt mahdollistettu Virosta ja Ruotsista,  mutta virkistysmatkailu ei käynnisty ilman ehdotettujen muutosten yksinkertaistamista. Kansainvälinen risteilyliikenteen mahdollistaminen kesäkaudelle 2021 (huhtikuu-lokakuu) edellyttää riittävän yksikertaisten matkustussääntöjen toteuttamista tässä vaiheessa markkinoinnin ja myynnin mahdollistamiseksi.

Ovatko toimenpiteet riittäviä matkailun terveysturvallisuuden takaamiseksi?

Sisärajavalvonnan päättyessä aukoton kaikkien matkustajien tavoittaminen tulee mahdottomaksi, jolloin on joka tapauksessa luotettava siihen, että henkilöt noudattavat yleisiä terveysturvallisuussääntöjä ja että testaukseen pääsee sujuvasti.

Ovatko ehdotetut toimenpiteet välttämättömiä tartuntataudin leviämisen estämiseksi Suomessa ja terveysturvallisuuden lisäämiseksi matkailualalla?

Sujuvien maahantuloedellytysten rinnalla tulee luonnollisesti jatkaa maahan saapuville osoitettua tiedottamista, nopeaa testiin pääsyä mahdollisten oireiden ilmaantuessa sekä tehokkaita jokapäiväisiä henkilökohtaisia varotoimia. Ryhmämatkailussa tarvitaan lisäksi omia toimenpiteitä, joilla varmistetaan sekä matkustajien että kohdepaikkakunnan väestön turvallinen liikkuminen ja työskentely.

Miltä toimenpide-ehdotukset vaikuttavat Suomen terveydenhuollon kapasiteetin riittävyyden näkökulmasta?

Lainsäädäntö sallii alueellisesti määriteltäviä ja toimeenpantavia rajoituksia liikkumiseen ja asiointiin tautitilanteen niin vaatiessa.

Onko esityksessä määritelty tarkoituksenmukaisesti ja perustellusti ne henkilöryhmät, joihin väliaikaisia säännöksiä ei sovellettaisi?

kyllä