HE meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta

Suomen Satamaliitto ry, 11.11.2020

Liikenne- ja viestintävaliokunta, Eduskunta

Kuuleminen 11.11.2020 HE 209/2020 vp

Hallitus on antanut esityksen, jolla muutettaisiin väliaikaisesti meriliikenteessä käytettävien alusten kustannuskilpailukykyyn vaikuttavia säädöksiä. Muutosesityksen kohteena ovat mm. työnantajan sairausvakuutusmaksujen, työttömyysvakuutusmaksujen, ryhmähenkivakuutusmaksujen ja eräiden vapaaehtoisten henkilöstöön kohdistuvien maksujen velvoitteista luopuminen. Esitys ei sisällä helpotuksia satamayhtiöiden työnantajamaksuihin.

Hallituksen esitystä perustellaan Suomen lipun alla purjehtivien alusten kansainvälisen kilpailukyvyn parantamisella ja suomalaisen huoltovarmuuden turvaamisella. Suomessa on ollut jo pidempään vallitsevana käytäntönä, että varustamoliiketoiminta on vastaanottanut ns. miehistötukea. Nyt käsittelyssä oleva esitys olisi väliaikainen (31.12.2021saakka) eikä eroasi Suomen EU:n komissiolle vuonna 2012 notifioidusta tukiohjelmasta (SA. 35110 (2012/N)).

Suomen Satamaliitto ry pitää tärkeänä, että merikuljetusten kilpailukyvystä pidetään huolta pandemian synnyttämien markkinahäiriöiden yli. Julkinen tuki vääristää aina tavalla tai toisella kilpailua, minkä vuoksi tukitoimenpiteiden on välttämätöntä olla väliaikaisia ja noudattaa notifioituja ohjelmia.

Suomen satamille, erityisesti matkustajasatamille on syntynyt pandemian torjunnan johdosta henkilöstökustannuksia rajanylitykseen liittyvistä terveystoimia avustavista toimenpiteistä. On perusteltua, että näiden ylimääräisten henkilöstökustannusten kohdalla noudatetaan tasapuolista kohtelua, ja ne korvataan erikseen satamaosakeyhtiöille. Esitän, että valiokunta kiinnittäisi lausunnossaan huomiota kokonaisvaltaisesti merikuljetusten vastaanottamaan tukikokonaisuuteen mukaan lukien satamille viranomaisia avustavista tehtävistä syntyviin ylimääräisiin ja poikkeuksellisiin kustannuksiin.

SUOMEN SATAMALIITTO RY

Annaleena Mäkilä, toimitusjohtaja