Luonnos hallituksen esitykseksi avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevasta lainsäädännöstä

Suomen Satamaliitto ry, 23.11.2020

Valtiovarainministeriö

Viite: Lausuntopyyntö VN/166602020

Suomen Satamaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua datadirektiivin täytäntöönpanoa koskevasta esityksestä ja haluaa tuoda esille seuraavaa:

Tausta

Avoimen datan direktiivin tarkoituksena on edistää julkisen sektorin hallussa olevan tiedon uudelleenkäyttöä kaupallisiin ja muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin. Avoimen datan direktiivi on uudelleenlaadittu direktiivi, jota on edeltänyt julkisen sektorin tietojen uudelleenkäytöstä annettu direktiivi (EY2003/98).

Keskeiset muutokset koskevat 1) tietyillä toimialoilla toimivien julkisten yritysten hallussa olevia asiakirjoja, 2) julkisin varoin tuotettuja tutkimusaineistoja, 3) tiheästi ja reaaliaikaisesti päivittyvää tietoa (dynaamista dataa) sekä 4) arvokkaita tietoaineistoja. EU:n komissio julkaisee vuoden 2021 alussa kohdan 4) tietoaineistojen sisältöä.

Avoimen datan periaatteita satamatoiminnan näkökulmasta

Valmistellussa kokonaisuudessa on ainakin kaksi näkökulmaa Suomen satamien toiminnan kannalta. Toinen on ”eräiden julkisten yritysten tietojen uudelleenkäyttö” ja toinen on liikennepalvelulain lähinnä henkilöliikenteeseen liittyvän tiedon avaaminen.

Laissa tai direktiivissä ei edellytetä avointen rajapintojen käyttöä ja tieto, silloin kun se on velvoitettu luovutettavaksi, luovutetaan rajapinnan kautta pyynnöstä, edellytysten täyttyessä. Tutkimusaineistoja koskevaa lakia sovelletaan vain julkaistuun tutkimusaineistoon ja henkilötietojen suoja huomioidaan julkaisun yhteydessä.

Esityksessä korostetaan henkilötietojen ja ammatti- ja liikesalaisuuksien suojaa siinäkin tilanteessa, kun asiakirjajulkisuus koskee julkisia yrityksiä.

Esityksen mukaan eräiden julkisten yritysten on sallittava datan uudelleenkäyttö, 1) jos päättävät itse sen sallia, tai 2) jos heidät on siihen lain mukaan velvoitettu.

Kuntien omistamat satamayhtiöt lakiesityksen valossa

Esitysluonnoksessa todetaan oikein, että Suomessa toimii 24 satamayhtiötä, joiden päätoimialana on satamanpitäminen. Näistä 20 on kokonaan tai pääosin kuntien omistamia satamaosakeyhtiöitä. Satamayhtiöt toimivat kilpailuilla markkinoilla kansainvälisessä kaupassa ja ulkomaanliikenteessä.

Suomessa satamanpitäminen ei sisällä viranomaistoimintoja, eikä Suomessa toimiva satamayhtiö käytä julkista valtaa. Satamanpitämiselle ei Suomessa ole myöskään asetettu julkisen palvelun velvoitteita. Kansallista julkisuuslakia ei näin ollen sovelleta kuntien omistamien satamayhtiöiden toimintaan.

Avoimen datan julkisia yhtiöitä koskevat velvoitteet on soveltamisalarajauksen näkökulmasta kohdennettu toimialoille, joihin sovelletaan eritysalojen hankintalain säännöksiä. Tässä suhteessa satamanpitäminen on lähtökohdiltaan direktiivin soveltamisen piirissä. Kun soveltamisrajaukseen tulee otettavaksi mukaan kriteeri, sovelletaanko asianomaiseen yritykseen julkisuuslain säädöksiä, pudottaa tämä rajaus yksiselitteisesti kuntien omistamat satamayhtiöt pois avoimen datan direktiivin täytäntöönpanossa asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevista velvoitteista.

Suomen Satamaliitto ry kannattaa käsiteltävässä esityksessä olevaa rajausta pitää Suomen satamat esityksen asiakirjoja koskevan uudelleenkäytön ulkopuolella. 

Liikennepalvelulain mukainen tiedon avaaminen ja satamat

Direktiivin täytäntöönpanossa datan uudelleenkäyttöön liittyviä velvoitteita on tunnistettu liikennepalvelulaissa. Tämän kohdalla tiedon avaamisen ja luovuttamisen ensisijainen tarkoitus on se, että tieto tulee käytetyksi uudelleen, ei niinkään julkisuusperiaatteen toteuttaminen.

Liikennepalvelulaki koskee lähtökohtaisesti eri kuljetusmuotoja, ja koska satamatoiminta ei ole kuljetusmuoto, satamien rooli on liikennepalvelulaissa vähäinen. Tästä huolimatta matkustajaliikenteen satamissa toimivilla palveluntarjoajilla on nykyisellään velvollisuus avata muutamia yksittäisiä tietoja esim. matkustajaterminaalien esteettömyydestä. Liikennepalvelulaissa tarkoitetut olennaiset tiedot tulevat ehdotetun avoimen datan täytäntöönpanon lainsäädännön soveltamisalaan siinä tapauksessa, että liikkumispalvelun tarjoaja on julkinen yritys, joka tuottaa yleishyödyllistä palvelua ja tiedot liittyvät tämän palvelun tuottamiseen.

Satamaosakeyhtiö ei täytä näitä kriteerejä ja siten datan avaaminen jää satamayhtiön omaehtoisen jakamisen varaan. Satamien intressissä on tehostaa niin matkustaja- kuin rahtiliikenteen sujuvuutta sataman alueella, ja tähän sisältyy kiinnostus avata sataman infrastruktuurin ja palveluiden tietoa.

Yhteenvetona Suomen Satamaliitto ry esittää:

Avoimen datan direktiivin täytäntöönpano hallituksen esitysluonnoksen linjauksin on hyväksyttävissä. Pidämme tärkeänä, että viranomaisen määrittely, samoin kuin asiakirjan julkisuus, määritellään yhdenmukaisesti julkisuuslaissa kanssa.

Esitämme, että hallituksen esityksen perusteluteksteihin kirjataan Suomen satamien muusta Euroopan satamien hallintomallista poikkeava luonne, i.e että Suomessa satamanpitämistä harjoittavat satamayhtiöt eivät toimi viranomaisina. Kirjauksella huolehditaan esityksen selkeydestä ja vältetään tulkintaepäselvyydet eritoten kun avoimen datan esitys rakentuu lähtökohtaisesti erityisalojen hankintasäännösten varaan.

Suomen Satamaliitto ry haluaa varata mahdollisuuden lausua arvokkaista tietoaineistoista, kun komission delegoitujen säännösten sisältö julkaistaan.

SUOMEN SATAMALIITTO RY

Annaleena Mäkilä