Kansallisia etappitarkasteluita Itämerityön etenemiseen

Suomen Satamaliitto ry (info a satamaliitto.fi), 1.3.2023

Kansallinen toimeenpanosuunnitelma HELCOMin Itämeren suojelun toimintaohjelmalle

Lausunto Ympäristöministeriölle, asia VN/2501/2023

BSAP on Itämeren suojelukomissio HELCOMin keskeinen työväline Itämeren tilan parantamiseksi. Voimassa oleva toimintaohjelma kattaa vuodet 2021-30. Ohjelmaa toteutetaan sekä jäsenvaltioiden yhteistyönä että kukin jäsenvaltio omalta osaltaan.

Suomen kansallinen toimeenpanosuunnitelma BSAP:n toteuttamiseksi sisältää mittavan kokonaisuuden aiheita ja toimenpiteitä, joista heijastuu sekä HELCOMin työn että suunniteltujen tavoitteiden laajuus Itämeren suojelutyössä käynnissä olevan vuosikymmen ajaksi. Tavoitteita on mahdoton kommentoida kokonaisuudessaan, koska ne kattavat lukuisia toimintasektoreita. Sinällään toimintasuunnitelma tuottaa lupaamansa: toimenpiteiden ja kansallisten tavoitteiden jakautumisen (pääosin) hallinnon toimijoiden kesken.

Osa toimenpiteistä liittyy kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön vaatimusten toimeenpanoon, osa pyrkii laajentamaan toimenpiteitä velvoitteiden ulkopuolelle, vapaaehtoisiin toimiin, jolloin tarvitaan toimijoiden, tutkimuksen, järjestöjen ja yritysten panosta. Sidosryhmien merkitystä hallinnon toimijoiden rinnalla olisi voinut mielellään pyrkiä kuvaamaan laadullisesti ja määrällisesti, koska viime kädessä suuri osa toimenpiteistä jalkautetaan niiden avulla tai kautta.

Itämerityön satamia sivuavissa teemoissa Satamaliitto nostaa esiin seuraavia asioita:

Meren ja maan rajapinnassa toimivat satamat näkevät työssään päivittäin verkostomaisen toiminnan tarpeen ja merkityksen. Erityisesti se koskee etenemistä vapaaehtoisin toimin, esim. toimenpiteitä S14, S15, S17 ja S18, joissa tavoitellaan 0-päästöisiä aluksia alusjätteiden osalta. Vapaaehtoiset toimenpiteet vaativat pitkäjännitteistä kehitys- ja yhteistyötä ja uusien, toimijoille aiempaa parempien toimintamallien löytämistä, jotta mahdollisuudet muuttuvat käytännöiksi.

Vesirakentamisen vaikutuksien minimoimista ja parhaita menetelmiä koskevissa toimenpiteissä, esim. S59, S60, S62, S63 ja S66 yhteistyö tutkimuksen, työmenetelmien kehittämisen, rakentajien ja rakennuttajien kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Itämeren olosuhteet pohjoisen ja etelän välillä ovat osin hyvin erilaiset, samoin esim. rakentamisen mittakaava, jolloin tarvitaan myös erityisesti pohjoisiin olosuhteisiin soveltuvia reunaehtoja ja toimintatapoja.

Vihreä siirtymä merenkulun käyttövoimissa (S27, S28, S29) on akuutti kysymys laajemminkin kuin Itämerellä, missä omat ratkaisut liittyvät parhaimmillaan yhteisiin toimeenpanosuunnitelmiin alueelle käyttökelpoisista käyttövoimista, alussegmenteistä ja jakeluinfrastruktuurista. Siirtymä pois fossiilisista polttoaineista ratkaisisi myös kysymyksen rikkipesuripäästöjen vähentämisen tarpeesta (S22). 

Etenemisen tarkastelut

Koska toimenpiteiden aiheet ja kohteet ovat laajoja Satamaliitto pitää tärkeänä, että työn etenemiseen ja tavoitteiden tilaan palataan ja siitä viestitään säännöllisesti, myös horisontaalien teemojen osalta.