Satamanpitäjille on tärkeää voida arvioida VTS-alueen perustamispäätökseen esitettävät muutokset

Suomen Satamat ry (info a suomensatamat.fi), 11.9.2023

Hallituksen esityksen luonnos alusliikennepalvelulain ja eräisen siihen liittyvien lakien muuttamisesta (VN/8452/2021) perustuu IMO:n ja EU:n säädösmuutoksiin alusliikennepalveluissa (SOLAS), merenkulun uudesta tiedonhallintajärjestelmässä (EMSW-asetus) ja seurantadirektiivissä.

Suomen Satamat pitää muutosesityksiä yleisesti ottaen perusteltuina. Esitämme kuitenkin satamiin liittyvää muutosta alusliikennepalvelulain 3 luvun (Alusliikennepalvelun perustaminen) 9 §:ään (Perustamispäätöksen muuttaminen tai peruuttaminen).  Pykälään esitetään uutta momenttia 3:”Toimivaltaisen viranomaisen on kuultava Väylävirastoa ja VTS-palveluntarjoajaa sekä tarvittaessa satamanpitäjää ennen perustamispäätöksen muuttamista tai peruuttamista.”

Lain tarkoituksena sen 1 §:n mukaan on ”alusliikenteen turvallisuuden lisääminen ja tehokkuuden parantaminen sekä alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäiseminen”. Alusliikenteen tarkoituksena on rahdin tai matkustajien noutaminen tai jättäminen satamiin. Kohteena olevan käyntisataman toimintojen järjestämiseen liittyy aina tilannekuva odotettavissa olevista aluksista, niitä varten tehtävistä sataman toimintojen järjestelyistä, lasteihin liittyvistä aikatauluista, keleistä tai muista mahdollista reunaehdoista.

Monet näistä satamakäyntiin liittyvistä vuorovaikutuselementeistä ovat luonteeltaan sellaisia, joista toimivaltainen viranomaisella, alusliikennepalvelun järjestäjällä tai VTS-palvelutarjoajalla ei ole tarkkaa tilannekuvaa. Perustamispäätöksen muutokset voivat myös vaikuttaa satamanpitäjän solmimiin sopimuksiin alusliikenteen oheispalveluista, tai lasteihin liittyvän maaliikenteen järjestelyihin ja näiden johdosta esimerkiksi liikenteen tehokkuuteen.

Pidämme tärkeänä päätöksenteon ennakoitavuutta ja tasapuolisuutta. Katsomme siksi, että perustamispäätöksen muuttamisesta tai peruuttamisesta tulee aina kuulla myös kyseisen VTS-alueen satamanpitäjää tai -pitäjiä sen arvioimiseksi, tuottaisivatko suunnitellut muutokset vaikutuksia alusliikenteen turvallisuudelle, tehokkuudelle tai ympäristölle. 

Suomen Satamat esittää, että 9 §:n uusi, 3. momentti muutetaan muotoon ”Toimivaltaisen viranomaisen on kuultava Väylävirastoa ja VTS-palveluntarjoajaa sekä perustamispäätökseen sisältyvän alueen satamanpitäjiä ennen perustamispäätöksen muuttamista tai peruuttamista.”