Suomen ja Ruotsin meriklusterin innovaatioita esillä webinaarissa

Suomen Satamaliitto ry, 13.10.2020

Pressmeddelande / Tiedote Fairway Forward 13.10. 

Suomen ja Ruotsin viimeisimmät merenkulun innovaatiot esitellään digitaalisessa webinaarissa

Vuonna 2019 lanseerattiin tutkimusta ja innovaatioita edistävä Suomen ja Ruotsin meriklustereiden välinen yhteistyöhanke Fairway Forward, jonka tavoitteena on kehittää yhä kestävämpää merenkulkua. Vuoden 2020 digitaalinen seminaari nosta esiin useita uusia esimerkkejä alan parhaista käytännöistä älykkään, turvallisen ja vihreän merenkulun tiimoilta. Ohjelmassa on case esittelyitä muun muassa Wärtsilältä ammoniakista, Stenalta tekoälystä ja Meriauralta biopolttoaineprojektista. Lisäksi tehdään päivityskierros edellisen vuoden projekteihin ja kuullaan avauspuheenvuoro Euroopan Kommission Prof. Kurt Bodewigiltä, Coordinator for Motorways of the Seas. Lopuksi seminaari huipentuu interaktiiviseen paneelikeskusteluun.

-”Olemme erittäin innoissamme, että pääsemme esittelemään näin monta hienoa projektia tänä vuonna. Yhteistyö Suomen ja Ruotsin välillä on hyvin myönteinen asia molemmille maille, jotta voimme oppia toisiltamme ja vaikuttaa yhdessä globaaliin toimialaan. Jatkuvat panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat tarpeen, jotta voimme saavuttaa ympäristötavoitteet.” sanoo Rikard Engström, ruotsin varustamoja edustavan Svensk Sjöfartin toimitusjohtaja.

-”YK.n maailman merenkulkujärjestö IMO on asettanut merenkulkualalle tavoitteet mittavista päästöleikkauksista, joihin sekä Suomi että Ruotsi aktiivisesti pyrkivät. Kestävä merenkulku ja tavoitteiden saavuttaminen vaati koko alalta yhteisiä ponnistuksia ja siksi olemme hyvin iloisia, että tilaisuus on herättänyt laajasti kiinnostusta.” toteaa Tiina Tuurnala, Suomen Varustamoiden toimitusjohtaja.

-”Webinaarissa saamme kuulla joitakin alan kiinnostavimpia innovaatioprojekteja. Meriteollisuuden ja alan muiden sektoreiden yhteistyöllä voimme todella luoda ratkaisuja, joilla vähennetään päästöjä maailman laajuisesti ja otetaan askel lähemmäs tavoitteita. Nyt meillä on myös tilaisuus keskustella mitä muita askelia tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi.” sanoo Elina Andersson, Meriteollisuus ry:n toimitusjohtaja.

-”Meriklusteri on laaja ja kattaa mm. satamat, varustamot, telakat ja teknologiayrityksiä. Meneillään oleva tutkimus ja kehitystyö, jota tässä tilaisuudessa esitellään, osoittaa monimuotoisuuden ja eteenpäin katsovuuden satamatoiminnoissa ja merenkulussa.” sanoo Annaleena Mäkilä, Suomen Satamaliiton toimitusjohtaja.

Fairway Forward seminaariin koko ohjelma löytyy osoitteesta: www.finnishmaritimecluster.fi/fairway-forward-seminar-13-10-2020/ 

Fairway Forward on yhteistyöhanke Suomen ja Ruotsin meriklustereiden välillä. Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot ovat Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, Suomen Varustamot, Suomen Satamaliitto, Meriteollisuus ry ja Satamaoperaattorit. Vuoden 2019 alussa aloitetun hankkeen tarkoitus on jakaa tietoa ja parhaita käytäntöjä merialan ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.    

De senaste svenska och finska sjöfartsinnovationerna presenteras på digitalt seminarium

Under 2019 lanserades forsknings- och innovationssamarbetet Fairway Forward där de svenska och finska sjöfartsbranscherna samarbetar för att uppnå en mer hållbar sjöfart. Årets digitala konferens lyfter flera nya exempel på best practice för en smart, säker och grön sjöfart – bland annat det svenska rederiets Northern Offshore Services arbete med batterier, Stenas projekt med AI för energieffektivisering och Wärtsiläs tester med ammoniak. Dessutom kommer innovationer från förra årets konferens att följas upp och hela konferens inleds med inledningstal från Professor Kurt Bodewig, Coordinator for Motorways of the Seas, European Commission.

  • Vi är mycket stolta över att kunna presentera så många spännande innovationer från sjöfartsbranschen i år. Att Finland och Sverige samarbetar i dessa frågor är mycket positivt för båda länder som kan lära sig av varandra och samverka för den globala bransch som sjöfarten faktiskt är. Det svenska och finska maritima klustren är dessutom naturlig sammanflätade genom att många organisationer har verksamheter i båda länder. Forskning och innovation är nödvändigt för att vi ska kunna uppnå hållbarhetsmålen och därför kommer det att vara viktigt med fortsatta satsningar för projekt som kan leda oss mot en hållbarare framtid. Både Finland och Sverige är världsledande inom gröna, säkra och smarta innovationer för sjöfarten - genom samverkan blir vi ännu starkare då vi kan använda båda länders expertis för att uppnå bästa möjliga resultat, säger Rikard Engström, VD på Svensk Sjöfart 
  • FN:s sjöfartsorganisation, IMO, har ett mål om minskade koldioxidutsläpp från sjöfarten och både Sverige och Finland är måna om att uppnå detta mål. Alla i sjöfartsbranschen är viktiga för en hållbar sjöfart och därför är vi mycket glada över att konferensen genererat så stort intresse, säger Tiina Tuurnala VD på Rederierna i Finland 
  • Under konferensen kommer vi få möjlighet att lyssna till några av de mest spännande innovationerna inom branschen. Med samarbete mellan marin industrin och andra sektorer kan vi verkligen skapa lösningar som tar oss en bit mot målet att reducera utsläpp. Nu har vi också chansen att diskutera hur vi når hela vägen fram, tillägger Elina Andersson, VD för Marinindustrin rf i Finland.
  • Sjöfartsklustret är stort och innefattar exempelvis både rederier, hamnar, varv och marinteknikföretag. Den forskning och innovation som pågår, och som kommer att presenteras på webinaret, visar på den bredd och framåtanda som finns inom hamnoperation och sjöfarten, säger Annaleena Mäkilä, VD för Finska Hamnförbundet. 

Läs hela programmet för Fairway Forwards årswebinar här: www.sweship.se/event/fairway-forward-seminar-and-think-tank/

Fakta:

Fairway Forward är ett samarbetsprojekt mellan det finska och svenska maritima klustret och består av Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, Rederierna i Finland, Finnish Marine Industri och Finnish Port Association. Projektet inrättades i början av 2019 och syftar till att dela goda exempel och samarbeta för att uppnå miljö- samt klimatmål inom den maritima sektorn.