Väylämaksun puolitus pysyväksi

Suomen Satamat ry (info a Suomensatamat.fi), 27.6.2023

Tuore Petteri Orpon hallituksen ohjelma sisältää satamien näkökulmasta useita myönteisiä linjauksia. Sen ohella, että työnsä aloittanut hallitus tasapainottaa julkisen talouden velkaantumista, hallitus vauhdittaa toimillaan teollisia investointeja, erityisesti vihreän siirtymän investointeja, sujuvoitttaa investointien edellyttämiä lupaprosesseja sekä toteuttaa mittavia väyläinvestointeja. Satamien rooli näkyy hallitusohjelman muutamassa kohdassa nimenomaisesti mainittuna.

Uudella hallitusohjelmalla on vahva teollisuuspoliittinen ja investointeja Suomeen houkutteleva ote. Hallitusohjelma tavoittelee vetytalouden edistämistä ja tunnistaa tarpeen myös hiilidioksidin talteenoton kehittämiseksi. Hallitusohjelma vauhdittaa myös merituulivoimainvestointeja. Datatalouden ja digitalisaation edistämiseksi ohjelma listaa lukuisia myönteisiä toimia. 

Suomen satamia välittömästi koskevia hallitusohjelmakirjauksia ovat mm. 

- Turvataan suomalaisen merenkulun ja kattavan satamaverkoston toimintaedellytykset sekä kytkeytyminen TEN-T verkkoon. 

- Parannetaan satamien liikenneyhteyksiä huoltovarmuuden ja ulkomaankaupan turvaamiseksi. 

- Varmistetaan talvimerenkulun toimintaedellytykset. Uudistetaan jäänmurron järjestämistapa ja käynnistetään jäänmurtajien pitkäjänteinen uudistamisohjelma hallituskauden aikana. 

- Huolehditaan vientiteollisuuden kilpailukyvystä tekemällä meriliikenteen väylämaksun puolituksesta pysyvä vuodesta 2024 alkaen. 

- Tarkastellaan satamia koskevaa lainsäädäntöä, varmistetaan satamamarkkinan toiminta ja selvennetään lainsäädäntöä “satamadirektiivin” mukaisesti 

- Suomi soveltaa aikarajoitettu saaripoikkeusta EU:n meriliikenteen päästökauppajärjestelmän puitteissa. Huoltovarmuuden kannalta on tärkeää, että Merenkurkun laivaliikennettä tuetaan päästökaupan tuomien kustannusten vähentämiseksi samalla tai saaripoikkeusta vastaavalla tavalla. Reittiliikennettä ja suoraa roro-lauttaliikennettä Naantalin ja Ahvenanmaan välillä tuetaan samanarvoisesti huoltovarmuuden ja rahtiliikenteen takia. 

- Vahvistetaan Kuluttaja- ja kilpailuviraston kilpailuneutraliteettivalvonnan resursseja 

- Yhteiskunnan toimintakyvyn kannalta kriittisen infrastruktuurin suojaamista parannetaan. Arvioidaan turvallisuusselvityksen käyttöalan laajentamista kattamaan erityisesti kriittisen infrastruktuurin ja teknologian parissa työskentely. 

- Ulotetaan laaja turvallisuusselvitys satamissa ja muissa kriittisissä turvallisuusympäristöissä työskenteleville työntekijöille valmistelussa arvioitavassa laajuudessa. 

Petteri Orpon johtaman neljän puolueen koalitiohallituksen ohjelma on pitkä ja seikkaperäinen. Satamien näkökulmasta vahva investointeja vauhdittava ote on hyvin myönteistä. Ohelmassa on läpi linjan selkeä kehittämisen punainen lanka. Samalla Suomen kaikki ilmansuunnat muistetaan. Käynnistetään Pohjoisen ohjelma ja jatketaan Itäisen Suomen kehittämisvisiota geopoliittisessa tilanteessa. Ohjelma ei unohda eteläisen ja läntisen Suomen merkitystä kansallisen kilpailukyvyn turvaamisessa. 

Hallitusohjelma sisältää linjaukset 4 miljardin euron väyläverkon investointiohjelmalle. Tälle muodostetaan oma kehysraami valtion budjettiin. Nämä päätökset mahdollistavat aktiivisen EU-rahoituksen haun. Pitkäjänteinen Liikenne12 – suunnitelma päivitetään heti vaalikauden alkuun. Tässä kokonaisuudessa on listattujen raideyhteyksien ohella ”elinkeinopoliittinen varaus”, joka on suuruudeltaan 400 miljoonaa euroa.  

Satamille väyläinvestoinnit ovat satamien oman kehittämisen ytimessä, ja siten vaikuttamistyö alkaa heti uuden hallituksen ensimmäisen talousarvion valmistelusta. Kuluvan vuoden lisätalousarviossa (LTAE 2023) annetaan rahoitusta satamien kannalta relevantteihin ns. kaksoiskäyttöinfaan kohdistuviin investointeihin (Military Mobility –rahoitus). 

Ohjelmassa on lisäksi vahva markkinoiden avaamisen ja markkinoiden toiminnan parantamisen läpileikkaava tahtotila. Kuntia koskeva hankintalaki uudistetaan. Raideliikenteen markkinoiden avaaminen painottuu henkilöliikenteeseen. VR:ää kielletään romuttamasta käytöstä poistettua kalustoa. 

Suomen Satamat ry toivottaa uudelle hallitukselle hyviä myötätuulia toteuttaa ohjelmansa suunnitelmat!