Kestävää merenkulkua Itämeren alueella

Suomen Satamat ry (info a suomensatamat.fi), 19.7.2023

Satamaliitolla on ollut merkittävä rooli kehitettäessä no-special-fee-järjestelmää Itämerelle ja kehitettäessä satamien vastaanottolaitteistoja mm. uuden Marpol-sääntelyn toimeenpanemiseksi. Satamaliitolla on ollut myös aktiivinen rooli HELCOM Green Team -työryhmässä kehitettäessä merenkulun vähäpääs­töisyyttä ja yleistä kestävyyttä Itämerellä.

Suomi teki yhdessä Ruotsin kanssa aloitteen perustaa HELCOMin yhteyteen työryhmä, jonka toimesta edistetään Itämerellä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä kestäviä ratkaisuja turvaamaan merenkulun vihreätä siirtymää. Green Team -nimellä tunnettu työryhmä toimii HELCOMin merenkul­kuryhmän (MARITIME) alaisuudessa. Työryhmän kokoukset on järjestetty, korona-aikaa lukuun ottamatta, vuoroin Suomessa ja Ruotsissa.

Green Team

Suomessa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö otettiin vakavasti ja Suomen meriklusteri on osallis­tunut aktiivisesti Green Team -työryhmän työhän. Satamaliiton toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä on ollut avainroolissa kehitettäessä raportointimekanismia, jonka perusteella Itämeren alueen merenkulkualan toimijat ovat voineet vuosittain raportoida investoinneistaan uudisrakennuksiin, polttoaine­va­lin­nois­taan ja uuden teknologian käyttöönotosta sekä kohtaamistaan haasteista, mm. liittyen hankkeiden rahoitukseen. Rapor­tointi­menetelmän kautta pyritään selvittämään merenkulun ympäristöystäväl­lisyyden esteenä olevat pullonkaulat ja ongelmat ja ohjaamaan Green Team -työryhmän työtä merenkulun kestävien ratkaisujen edistämiseksi. 

Merkittävimmäksi haasteeksi Itämeren merenkulun ympäristöystävällisyyden kasvattamisessa on raportointien perusteella noussut vuodesta toiseen rahoitus. Rahoitukseen liittyen keskiöön ovat nousseet taloudelliset kannustimet, joilla ihmistoimintojen ympäristövaikutuksia voidaan vähentää. 

Selvitys merenkulun taloudellisista kannusteista

Vuonna 2019 Green team -työryhmä saattoi päätökseen taloudellisia kannustimia koskevan HELCOM-suosituksen 28E/13 päivitystyön. Tämän jatkoksi tehtiin päätös taloudellisia kannustimia koskevan selvityksen tekemisestä. Suomi ilmoitti Satamaliiton ja Suomen Varustamoyhdis­tyksen tukemana ottavansa tehtävän suorittaakseen. 

Tavoitteena oli arvioida kannustimien vaikutuksia, tunnistaa niiden käyttöön liittyvät haasteet ja löytää parhaat käytännöt. Selvityksen erityinen tarkoitus oli tukea Green Team -työryhmän työtä Itämeren meriliikenteen ympäristövai­kutusten vähentämiseksi taloudellisten kannustimien avulla.

Traficomin teettämä selvitys ”Economic incentives to promote environmentally friendly maritime transport in the Baltic Sea region” luo kattavan yleiskatsauksen Itämeren alueella sovellettaviin taloudellisiin kannustimiin. Tulokset perustuvat laajaan kirjallisuuskatsaukseen sekä kyselytutki­mukseen, johon kutsuttiin kansallisia viranomaisia, Itämeren alueella toimivia varustamoita sekä varusta­mo­­yhdis­­tyksiä. Laivanvarustajien kirjallisia vastauksia täydennettiin haastattelun avulla.

Selvitys korostaa taloudellisiin kannustimiin liittyvien parhaiden käytäntöjen jakamisen tärkeyttä, niin valtioiden välillä kuin osana julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Vastaajat toivoivat myös ennustettavia ja keskenään johdonmukaisia taloudellisia kannustimia, joita kehitetään pitkäjänteisesti.

Kyselyyn osallistuneiden mukaan taloudelliset kannustimet ovat tärkeitä työkaluja ympäristöystäväl­lisen merenkulun edistämisessä sekä uusien että olemassa olevien alusten osalta. Erityisesti kansalliset ja EU-tuet, julkiset lainat ja takaukset ovat edistäneet laivanvarustajien investointeja ympäristöystävälliseen tekniik­kaan. Näiden keinojen lisäksi ympäristöperusteiset verohelpotukset todettiin tehokkaiksi taloudellisiksi kannustimiksi.

Vastausten valossa erityisesti ympäristöystävällisten uudisrakennusten rahoitus näyttäytyy merkittäväksi haasteeksi laivanvarustajille. Erilaiset laivanrahoitukseen liittyvät tukitoimenpiteet ovat tästä syystä tärkeitä ympäristöystävällisen tekniikan käyttöönoton varmistamiseksi. Lyhyellä aikavälillä Itämeren alueen pankkeja tulisi kannustaa allekirjoittamaan vaadittavat sopimukset Euroo­pan investointipankin (EIP) kanssa vihreän alusrahoituksen saatavuuden helpottamiseksi.

Saatujen vastausten mukaan ympäristöperusteiset satama-, väylä- ja muut operatiiviset maksut eivät olleet merkittäviä tekijöitä varustamoiden päätöksissä, jotka koskivat ympäristöjalanjälkeä vähentäviä alusinvestoin­teja. Ympäristöperusteisten maksujen ja alennusten pienuus verrattuna vaadittujen investointien suu­ruuteen oli yksi juurisyy. Tämän lisäksi alennusten ei koettu toimivan kannustimina aikarahtimarkkinoilla toimiville laivanvarustajille.

Selvityksen perusteella Green Team -työryhmä ehdotti myös muutamaa toimenpidettä Itämeren toimenpide­ohjelman (BSAP) päivittämiseksi. Hyväksytyt toimenpiteet liittyvät taloudellisten ohjauskeinojen käyttöön­ottoon merenkulussa ja maasähkön edistämiseen.

Satavuotiaalla Satamaliitolla tulee olemaan merkittävä rooli muidenkin päivitetyn HELCOMin BSAP:n toimenpiteiden toimeenpanossa, koskien erityisesti kemikaalien, harmaavesien ja käymäläjätevesien vastaanoton järjestämistä ja maasähkön tarjoamista suomalaisissa satamissa.

Selvitys Economic incentives to promote environmentally friendly maritime transport in the Baltic Sea region luettavissa kokonaisuudessaan englanniksi www.traficom.fi > ajankohtaista > julkaisut > 

Anita Mäkinen

Dosentti (FT), Johtava asiantuntija, Suomen pysyvän edustajan sijainen IMOssa
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom