Terveystodistusten tarkistamisesta luopuminen sujuvoittaa liikennettä satamissa

Suomen Satamaliitto ry (info a Satamaliitto.fi), 14.7.2022

Suomen Satamaliitto katsoo lausunnossaan, että maahantulon rajoituksille ei ole enää perusteita, koska niillä ei ole mahdollista estää koronaviruksen varianttien saapumista maahan. Satamaliitto kannattaa esitystä Covid-19 todistusten tarkastamisesta ja testeihin osallistumisesta luopumista.

Suomen hallitus esittää osaa tartuntatautilain määräaikaisista pykälistä edelleen jatkettavaksi niiden voimassaolon päättyessä 30.6.2022. Covid-19 -taudin hallinnassa ehdotetaan rajoitusten kynnystä muutettavaksi niin, että jatkossa rajoituksilla ei pyrittäisi ehkäisemään covid-19-taudin leviämistä vaan covid-19-taudista aiheutuvaa vakavaa terveydenhuollon ylikuormittumista.

Suomen Satamaliitto pitää oikeana ratkaisuna olla jatkamatta 16 a-g -pykälien voimassaoloa, jotka sisältävät mm. vaatimuksen Covid-19 -todistuksesta tai/ja -testiin osallistumisesta kansainvälisessä liikenteessä Suomeen saapuvilta. Maahantulon rajoituksilla ei ole mahdollista estää kokonaan taudin ja sen varianttien saapumista maahan, on todettu viranomaisten tekemässä seurannassa. Todistusten tarkastamisesta luopuminen helpottaa sujuvoittamaan kulkemista ja turvallisempien välimatkojen säilyttämistä satamaterminaaleissa.

Väestö ja erityisesti sen riskiryhmät ovat jo kattavasti suojattuja taudin vakavilta muodoilta suojaavalla rokotuksella. Siksi on perusteltua, että rajoittavan sääntelyn soveltamiskynnystä muutettaisiin siten, että jatkossa rajoituksilla ei pyrittäisi enää ehkäisemään covid-19-taudin leviämistä vaan covid-19-taudista aiheutuvaa vakavaa terveydenhuollon ylikuormittumista. Satamien maahantulopisteissä kunnan/kuntayhtymän terveydenhuollon henkilöiden testaamiseen ja neuvontaan tarvitut henkilöresurssit voidaan siirtää muualle, tarpeellisempiin tehtäviin.

Hallitus esittää vuoden loppuun asti jatkettavaksi muunneltuna eräitä 58 §:n lisäpykäliä lain 6 luvussa, joka koskee tartunnan leviämistä rajoittavia toimenpiteitä. Ne ovat linjassa Hallituksen esityksen perustelujen kanssa: ”Valtioneuvoston 10.2.2022 tekemään periaatepäätökseen perustuvassa sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeessä 17.2.2022 on uudistettu hybridistrategian linjauksia siten, että epidemiantorjunta perustuu jatkossa ensisijaisesti ihmisten omaehtoisen terveysturvallisen toimintatavan tukemiseen, tartuntojen vakavien seurausten ehkäisemiseen rokotuksin ja vain välttämättömiltä ja rajatuilta osin tilapäiseen sääntelyyn covid 19- epidemian torjunnan erityisvaltuuksilla.”

Jatkettavia yleisiä varotoimia olisivat siten asiakkaiden mahdollisuus ylläpitää käsihygieniaa julkisissa ja asiakastiloissa, sekä asiakastilojen puhtaudesta ja riittävästä väljyydestä huolehtiminen. Tämä koskisi myös henkilöliikennettä ja siihen liittyviä asiakastiloja (58e §).  Pidemmälle menevät toimenpiteet, kuten asiakasmäärien rajoittaminen tiloissa tai väliaikainen sulkeminen olisivat terveysviranomaisten erikseen päättämiä toimenpiteitä siinä tilanteessa, että pandemia uhkaisi terveydenhuollon kantokykyä. Satamaliitto pitää tätä perusteltuna porrastuksena.

Tuleviin pandemioihin varautuminen

Covid-19-pandemia asetti yhteiskunnan äkillisesti uudenlaisten haasteiden eteen. Se vaati meriliikenteessä uusia yhteistyöverkostoja ja tiivistä tiedonvaihtoa, toimintamallien muokkaamista ja niiden edelleen arviointia. Siinä missä merikuljetusten jatkuvuus sai erityistä huomiota ja myös tukea, matkustajaliikenteessä nähtiin mittavia taloudellisia tappioita niin satamissa kuin linjaliikenne- ja risteilyvarustamoissa.

Kun pandemian kriittiset vaiheet ovat nyt takanapäin, on tärkeää arvioida ja yhdessä edelleen kehittää toimia tulevaisuutta varten, mm. varautumista, toimenpiteiden luonnetta, toteutuksen tapoja ja ajoitusta, resursseja sekä toimenpiteiden saumattomuutta yritysten ja viranomaisten kesken.

Viite: VN/12741/2022, Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Lisätietoja: Kirsti Tarnanen-Sariola, Suomen Satamaliitto ry www.satamaliitto.fi